Årsrapport
1. januar – 31. december 2021
Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13c, 7400 Herning
CVR-nr. 34631328
Hjemsted: Herning
Telefon 96 63 20 00
www.vestjyskbank.dk
post@vestjyskbank.dk
Læs eller download årsrapporten på vestjyskbank.dk
2
Årsrapport
Indhold
Sammendrag 3
Ledelsesberetning 5
Hoved- og nøgletal 5
Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 7
Regnskabsberetning 9
Investor Relations 26
Ledelse 29
Organisation 37
Ledelsens påtegning 40
Revisorernes påtegninger 42
Årsregnskab 47
Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 47
Balance pr. 31. december 48
Egenkapitalopgørelse 50
Noter 52
Sammendrag
Årsrapport
3
Hovedpunkter for 2021
Vestjysk Bank realiserede i 2021 et resultat efter skat på 1.080 mio. kroner, hvilket er meget tilfredsstillende.
Som omtalt i kvartalsrapporterne i 2021 er resultatet væsentligt påvirket af engangsindtægter og -omkostninger i forbindelse
med fusionen med Den Jyske Sparekasse i januar 2021. Korrigeres der for engangsposterne i den forbindelse, udgør resultatet
efter skat 725 mio. kroner.
Fusionen med Den Jyske Sparekasse er forløbet tilfredsstillende. Synergierne udmønter sig som forventet, og engangsomkost-
ningerne i forbindelse med fusionen er lavere end estimeret. Fusionsprocessen vurderes gennemført.
Samtidigt med fusionsprocessen har banken på tilfredsstillende vis udviklet sin forretning. Udover bankens fokus på servicering
af både privat- og erhvervskunder i filialerne, er indsatsen bankens nicheområder (sundhed, vedvarende energi, turisme,
fiskeri og landbrug) skærpet – senest med etableringen af bankens Fiskericenter i Thyborøn.
Årets resultat er ikke direkte virket af effekterne af Corona-pandemien. Resultatet er påvirket af ledelsens skøn i forhold til
nedskrivninger vedrørende den økonomiske usikkerhed, Corona-pandemien medfører. Den stigende usikkerhed omkring afri-
kansk svinepest medfører også, at bankens nedskrivninger i form af et ledelsesmæssigt skøn er øget ultimo 2021. Banken har
siden 30. september 2021 øget det ledelsesmæssige skøn med 67 mio. kroner fra 258 mio. kroner til 325 mio. kroner som følge
af den økonomiske usikkerhed, hvilket svarer til 1,9 % af bankens nettoudlån. Det ledelsesmæssige skøn dækker de økonomiske
usikkerheder omkring stigende råvare- og energipriser for bankens erhvervskunder, stor usikkerhed om prisniveau og stigende
priser foder og energi for bankens svineproducenter - rligt smågriseproducenterne, risikoen for yderligere udbredelse af
afrikansk svinepest, risikoen for flaskehalse arbejdsmarkedet og sidst men ikke mindst usikkerheden i relation til Corona-
pandemien.
I forbindelse med at banken i 4. kvartal 2021 har opdateret budgetter og forecasts har banken forøget det udskudte skatteaktiv
med en skatteindtægt på yderligere 113 mio. kr. Sammen med skatteindtægten i forbindelse med fusionen på 82 mio. kr. udgør
den samlede skatteindtægt i 2021 herefter 195 mio. kroner.
Nedenstående hovedpunkter er opgjort efter korrektion for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Sammen-
ligningstallene er pr. 31. december 2020 og er ikke korrigeret for Den Jyske Sparekasse.
Resultatet efter skat udgør 725 mio. kroner (303 mio. kroner pr. 31. december 2020).
Egenkapitalen forrentes med 14,7% p.a. efter skat (9,8 % pr. 31. december 2020).
Basisindtægter udgør 1.538 mio. kroner (887 mio. kroner pr. 31. december 2020).
Omkostningsprocenten er på 60,8 (59,8 pr. 31. december 2020).
Basisresultatet før nedskrivninger udgør 604 mio. kroner (357 mio. kroner pr. 31. december 2020).
Nettotilbageførsler nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. udgør 20 mio. kroner (nettonedskrivninger
29 mio. kroner pr. 31. december 2020).
Opfølgning på forventningerne til 2021 og bankens forventninger til 2022
I forbindelse med årsrapporten 2020 udmeldte banken en forventning om et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio.
kroner, når der korrigeres for engangsposter ved fusionen med Den Jyske Sparekasse. Der blev også udmeldt en forventning
om et samlet resultat inkl. engangsposter og efter skat i niveauet 800-900 mio. kroner.
Sammendrag
4
Årsrapport
Banken har siden opjusteret forventningerne tre gange - henholdsvis den 9. august 2021, den 12. oktober 2021 og den 13. januar
2022. I den seneste opjustering var forventningen til resultatet efter skat, uden indregning af engangsposter i forbindelse med
fusionen med Den Jyske Sparekasse, 725 mio. kroner. Samtidig var forventningen til det samlede resultat inkl. engangsposter
og efter skat 1.080 mio. kroner.
Det realiserede resultat for 2021 er i overensstemmelse med bankens udmeldinger. Banken forventer et resultat før skat i 2022 i
niveauet 600-650 mio. kroner. Der er usikkerheder omkring bankens forventede resultat i 2022.
Usikkerhederne knytter sig primært til bankens eksponering mod landbruget. Særligt den store usikkerhed om prisniveau og
stigende priser foder og energi samt risikoen for udbredelse af afrikansk svinepest for bankens svineproducenter, kan medføre
en betydelig negativ effekt på størrelsen af bankens nedskrivninger.
Kim Duus Jan Ulsø Madsen
Bestyrelsesformand Administrerende bankdirektør
Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
Årsrapport
5
Hovedtal 2021
2020
2019
2018
2017
Resultatopgørelse (mio. kroner)
Netto renteindtægter 807
486
510
548
573
Netto gebyrindtægter 601
326
329
297
338
Udbytte af aktier m.v. 13
9
29
12
4
Kursreguleringer 108
65
185
35
23
Andre driftsindtægter 486
1
2
17
7
Basisindtægter 2.015
887
1.055
909
945
Udgifter til personale og administration 1.044
510
477
470
482
Andre driftsudgifter samt af- og nedskrivninger på immaterielle og
materielle aktiver 57
20
31
11
22
Driftsudgifter og driftsafskrivninger 1.101
530
508
481
504
Basisresultat før nedskrivninger 914
357
547
428
441
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. -20
29
64
186
270
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 20
0
0
0
0
Resultat af aktiviteter under afvikling 0
0
0
0
0
Resultat før skat 954
328
483
242
171
Skat -126
25
5
-54
8
Resultat 1.080
303
478
296
163
Balance (mio. kroner)
Aktiver i alt 43.310
23.105
22.192
21.198
21.902
Udlån 16.778
9.332
10.221
10.797
11.629
Indlån 26.024
13.409
13.043
12.902
13.506
Indlån i puljeordninger 9.223
5.426
5.233
4.681
4.890
Eventualforpligtelser 10.052
5.202
3.966
3.487
3.608
Depoter 19.809
10.040
8.708
7.585
8.713
Formidlede realkreditudlån 58.192
33.447
30.749
29.122
28.381
Forretningsomfang 62.077
33.369
32.463
31.867
33.633
Forretningsomfang inkl. depoter og formidlede realkreditudlån 140.078
76.856
71.920
68.574
70.727
Egenkapital 5.396
3.245
2.956
2.589
2.515
Sammenlig
ningstal er jf. anvendt regnskabspraksis ikke ændret i forbindelse med implementering af IFRS 9 pr. 1. januar 2018.
Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
6
Årsrapport
Nøgletal 2021
2020
2019
2018
2017
Kapital
Egentlig kernekapitalprocent 18,4%
20,9%
17,6%
15,7%
15,2%
Kernekapitalprocent 19,7%
22,1%
18,6%
17,4%
16,8%
Kapitalprocent 22,2%
24,7%
21,1%
19,7%
19,2%
NEP-kapitalprocent 25,1%
24,7%
Indtjening
Egenkapitalforrentning før skat p.a.
1
18,7%
10,6%
17,4%
9,9%
8,5%
Egenkapitalforrentning efter skat p.a.
1
21,2%
9,8%
17,2%
12,1%
8,2%
Indtjening pr. omkostningskrone 1,88
1,59
1,84
1,36
1,22
Omkostningsprocent
2
54,1%
59,8%
48,2%
52,9%
53,3%
Afkastningsgrad 3,3%
1,3%
2,2%
1,4%
0,8%
Medarbejdere omregnet til heltid (gennemsnit) 657,4
394,7
377,9
385,8
421,9
Markedsrisiko
Renterisiko 1,5%
1,6%
0,7%
-0,5%
-1,2%
Valutaposition 0,1%
0,2%
0,4%
0,3%
0,2%
Valutarisiko 0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
LCR 257,3%
180,3%
259,2%
195,3%
255,4%
NSFR
3
139,3%
120,6%
-
-
-
Kreditrisiko
Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 53,2%
60,8%
68,9%
76,3%
79,4%
Udlån i forhold til egenkapital 3,1
2,9
3,5
4,2
4,6
Årets udlånsvækst 79,8%
-8,7%
-5,3%
-5,6%
-7,2%
Summen af de 20 største eksponeringer
4
106,0%
109,3%
102,7%
116,4%
-
Akkumuleret nedskrivningsprocent 6,9%
12,9%
14,5%
15,6%
16,5%
Årets nedskrivningsprocent -0,1%
0,1%
0,3%
1,0%
1,5%
vestjyskBANK aktien
Årets resultat pr. aktie 1,0
0,3
0,5
0,3
0,3
Indre værdi pr. aktie
5
4,1
3,4
3,1
2,6
2,6
Kurs ultimo 3,4
2,8
3,1
2,0
2,7
Børskurs/årets resultat pr. aktie 3,4
8,2
5,8
5,9
8,7
Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,8
0,8
1,0
0,7
1,1
Sammenligningstallet for 2017 er jf. anvendt regnskabspraksis ikke ændret i forbindelse med implementering af IFRS 9 pr.
1. januar 2018.
1 Resultat / gennemsnitlig
egenkapital, der beregnes med udgangspunkt i egenkapital primo tillagt kapitalforhøjelse og
badwill-indregning i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse pr. 15.01.2021
2 Driftsudgifter og driftsafskrivninger / basisindtægter
3 Opgørelsesme
toden for NSFR er ændret pr. 30.06.2021, hvorfor sammenligningstallene ikke er
direkte sammenlignelige.
4 Fra 2018 er nøgletallet beregnet efter nye regler
5 Nøgletallet "Indre værdi pr. aktie" korrigeres for den del af egenkapitalen (hybrid kernekapital), der ikke er en del af aktio-
nærernes andel af egenkapitalen.