Årsrapport
1. januar – 31. december 2022
Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13c, 7400 Herning
CVR-nr. 34631328
Hjemsted: Herning
Telefon 96 63 20 00
www.vestjyskbank.dk
post@vestjyskbank.dk
Læs eller download årsrapporten på vestjyskbank.dk
2
Årsrapport
Indhold
Sammendrag 3
Ledelsesberetning 4
Hoved- og nøgletal 4
Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6
Regnskabsberetning 8
Investor Relations 24
Ledelse 27
Organisation 34
Ledelsens påtegning 38
Revisorernes påtegninger 40
Årsregnskab 46
Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 46
Balance pr. 31. december 47
Egenkapitalopgørelse 49
Noter 51
Sammendrag
Årsrapport
3
Hovedpunkter for 2022
Vestjysk Bank realiserede i 2022 et resultat før skat på 604 mio. kroner. Netto rente- og gebyrindtægterne udgjorde 1.547 mio.
kroner i 2022, hvilket er 125 mio. kr. højere end i 2021. Det er en tilfredsstillende udvikling og vidner om, at banken har haft et
højt aktivitetsniveau i 2022.
Omkostningerne følger den positive udvikling fra fusionen.
De stigende renter har påvirket kursværdien af bankens egenbeholdning af obligationer negativt, og kursreguleringer har i alt
påvirket resultatet negativt med 151 mio. kroner.
Der har i 2022 været nettotilbageførsler af nedskrivninger på 101 mio. kroner.
Bankens nedskrivninger er i perioden ikke væsentligt påvirket af eftervirkningerne af Corona-pandemien, Brexit eller risikoen for
yderligere udbredelse af afrikansk svinepest. Det samme gælder i forhold til krigen i Ukraine.
Banken vurderer fortsat, at der er betydelige risici i relation til den økonomiske udvikling, og banken har i 2022 øget sit ledelses-
mæssige skøn i forhold til nedskrivninger med 55 mio. kroner til i alt 380 mio. kroner. Det ledelsesmæssige skøn dækker de
økonomiske usikkerheder omkring stigende renter, råvare- og energipriser og krigen i Ukraine. Skønnet dækker ligeledes usik-
kerhederne i forhold til afregningspriserne for bankens svineproducenter, herunder risikoen for yderligere udbredelse af afrikansk
svinepest, og de stigende priser på foder og energi.
Bankens resultat for 2022 i hovedpunkter (sammenligningstallene er korrigeret for engangsposter ved fusionen med Den Jyske
Sparekasse i 2021):
Resultatet før skat udgør 604 mio. kroner (644 mio. kroner i 2021).
Egenkapitalen forrentes med 10,7 % p.a. før skat (12,7 % i 2021).
Basisindtægter udgør 1.427 mio. kroner (1.538 mio. kroner i 2021).
Kursreguleringer udgør -151 mio. kroner (108 mio. kroner i 2021)
Udgifter til personale og administration udgør 887 mio. kroner (904 mio. kroner i 2021)
Omkostningsprocenten er på 64,9 (60,8 i 2021). Eksklusive regnskabsposten Kursreguleringer er omkostningsprocen-
ten 58,7 (65,3 i 2021).
Basisresultatet før nedskrivninger udgør 499 mio. kroner (604 mio. kroner i 2021).