Offentligt pligtmæssigt købstilbud

Angående aktier i Vestjysk Bank A/S ("Vestjysk Bank") fremsat af Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank ("Tilbudsgiver").

Begrænsninger på købstilbuddet

Generelt:

Tilbudsgiverens offentlige tilbud på alle aktier i Vestjysk Bank beskrevet i tilbudsdokumentet af 7. juni 2021 med evt. tilhørende tillæg, der er gjort tilgængeligt på denne hjemmeside ("Købstilbuddet") sammen med visse andre dokumenter relateret til Købstilbuddet, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet vil kræve ud-stedelse af et tilbudsdokument, registrering eller aktiviteter ud over, hvad der kræves i henhold til dansk ret.

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer, der er bosiddende i jurisdiktioner, hvor afgivelsen af Købstilbuddet eller accept deraf vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, og tilbudsdokumentet på denne hjemmeside må ikke distribueres til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion.

Købstilbuddet henvender sig ikke til nogen person i USA, Canada, Australien eller Japan, eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre et sådant tilbud, køb eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Arbejdernes Landsbank har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokumentet forventes og forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.

Særlige oplysninger til aktionærer bosiddende i USA:

Købstilbuddet er underlagt dansk ret. Købstilbuddet vedrører værdipapirerne i et dansk selskab og er underlagt kontrol- og oplysningsforpligtelserne i henhold til dansk ret, som i væsentlige henseender kan være forskellige fra gældende regler i USA. Købstilbuddet fremsættes i USA i henhold til Section 14(e) i, og Regulation 14E udstedt i med-før af den amerikanske Securities Exchange Act of 1934 med senere ændringer ("US Exchange Act") og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. Købstilbuddet er ikke underlagt Section 14(d)(1) i eller Regulation 14D udstedt i medfør af US Exchange Act og fremsættes for så vidt angår aktierne under påberåbelse af undtagelsen i Rule 14d-1(c) deri.

Købstilbuddet er udarbejdet efter danske standarder for indhold og udformning, herunder i forhold til tilbagekaldelsesret, tidsplan for købstilbud, afregningsprocedurer og betalingstidspunkter, som er forskellige fra de regler, der finder anvendelse på købstilbud i USA og efter amerikansk lovgivning.

Det kan være vanskeligt for amerikanske aktionærer at håndhæve deres rettigheder og eventuelle krav i henhold til amerikansk føderal værdipapirhandelslovgivning, idet Tilbudsgiver og Vestjysk Bank befinder sig i en jurisdiktion uden for USA, og flere af eller alle deres respektive ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan være bosiddende i en jurisdiktion uden for USA. Amerikanske aktionærer kan være afskåret fra at lægge sag an mod et selskab, der ikke er stiftet i USA, eller mod dette selskabs ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer ved en domstol uden for USA for overtrædelse af amerikansk værdipapirhandelslovgivning. Derudover kan det være vanskeligt at tvinge et selskab, der ikke er stiftet i USA til at underlægge sig en amerikansk domstols afgørelse.

HVERKEN DEN AMERIKANSKE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) ELLER BØRSTILSYNET I NOGEN AMERIKANSK DELSTAT ELLER NOGEN ANDEN TILSYNSMYNDIGHED HAR GODKENDT ELLER AFVIST KØBSTILBUDDET ELLER UDTALT SIG OM KØBSTILBUDDETS RIMELIGHED ELLER FORDELE, ELLER AFGIVET ERKLÆRING OM, HVORVIDT DETTE TILBUDSDOKUMENT ELLER ANDRE DOKUMENTER VEDRØRENDE KØBSTILBUDDET ER NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE. ENHVER ERKLÆRING OM DET MODSATTE ER EN STRAFBAR HANDLING I USA.

For aktionærer, der er skattepligtige i USA, kan modtagelsen af et kontant vederlag i henhold til Købstilbuddet udgøre en skattepligtig transaktion i forhold til amerikansk føderal indkomstskat og efter gældende amerikansk lovgivning på delstatsniveau og lokalt niveau samt efter udenlandsk og øvrig skattelovgivning. Den enkelte aktionær opfordres til at rådføre sig med sin egen skatterådgiver vedrørende de skattemæssige konsekvenser af accept af Købstilbuddet.

Bekræftelse

Ved at trykke på "Jeg bekræfter og accepterer"-knappen nedenfor, bekræfter og accepterer du hvert af følgende punkter:

  • at du har læst og forstået oplysningerne givet ovenfor, at du ikke er undergivet nogen af Købstilbuddets ovenfor anførte begrænsninger, og at kommunikation om Købstilbuddet lovligt må rettes til dig, og at Købstilbuddet lovligt må adresseres til dig;
  • at du ikke befinder dig i eller er bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor afgivel-sen af Købstilbuddet vil udløse en forpligtelse for Vestjysk Bank, Tilbudsgiver eller nogen af deres associerede selskaber eller nogen anden Person til at indgive eller registrere et tilbudsprospekt eller noget andet dokument eller til at foretage nogen anden eller yderligere handling i relation til Købstilbuddet, i eller som følge af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion;
  • at du ikke vil kopiere eller videresende nogen af de dokumenter, der er tilgængelige på denne hjemmeside, til andre;
  • at du ikke vil anvende noget dokument, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, til noget formål ud over dine overvejelser som aktionær om, hvorvidt du vil sælge dine aktier til Tilbudsgiver; og
  • at du forstår, anerkender og accepterer, at manglende overholdelse af ovenstående kan resultere i en overtrædelse af gældende lovgivning og/eller skadeserstatning til Vestjysk Bank, Tilbudsgiver, deres associerede selskaber eller andre personer, for hvilken du kan blive holdt ansvarlig.

JEG BEKRÆFTER OG ACCEPTERER

JEG BEKRÆFTER OG ACCEPTERER IKKE

 

Mandatory public offer

Regarding shares in Vestjysk Bank A/S (“Vestjysk Bank A/S”) submitted by Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (the “Offeror”).

Offer restrictions

General:

The public offer for all shares in Vestjysk Bank by the Offeror described in the offer document dated 7 June 2021, as supplemented, being made available on this website (the “Offer”) along with certain other documents related to the Offer is not directed at shareholders whose participation in the Offer would require the issuance of an offer document, registration or activities other than what is required under Danish law. The Offer is not made, directly or indirectly, to shareholders resident in any jurisdiction in which the submission of the Offer or acceptance thereof would contravene the laws of such jurisdiction, and the offer document on this website may not be distributed to shareholders resident in any such jurisdiction.

The Offer is not directed at any person in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction outside Denmark, unless such offer, purchase or subscription is permitted under applicable laws in the relevant jurisdiction, and Arbejdernes Landsbank has received satisfactory documentation thereof. Any person acquiring possession of the offer document is assumed to obtain on his or her own accord any necessary information on any applicable restrictions and to comply with such restrictions. 

Notice to US shareholders

The Offer is subject to Danish law. The Offer relates to the securities of a Danish company and is subject to the regulatory and disclosure requirements applicable under Danish law, which may be different in material respects from those applicable in the United States. The Offer is being made in the United States in compliance with Section 14(e) of, and Regulation 14E promulgated under, the US Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “US Exchange Act”) and otherwise in accordance with Danish law. The Offer is not subject to Section 14(d)(1) of, or Regulation 14D promulgated under, the US Exchange Act and is made with respect to the shares in reliance on the exemption provided by Rule 14d-1(c) thereunder.

The Offer is subject to Danish procedural requirements, including with respect to withdrawal rights, offer timetable, settlement procedures and timing of payments that are different from those applicable under United States domestic tender offer procedures and law.

It may be difficult for US shareholders to enforce their rights and any claim arising out of the United States federal securities laws as the Offeror and Vestjysk Bank are located in a jurisdiction outside the United States and some or all of their respective officers and directors may be residents of a jurisdiction outside the United States. US shareholders may not be able to sue a company that is not incorporated in the United States, or such company’s officers and directors, in a court of law outside the United States for violations of United States securities laws. Furthermore, it may be difficult to compel a company that is not incorporated in the United States to subject itself to a United States court’s judgment.

NEITHER THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) NOR ANY STATE SECURITIES COMMISSION OR OTHER REGULATORY AUTHORITY HAS APPROVED OR DISAPPROVED THE OFFER, PASSED UPON THE FAIRNESS OR MERITS OF THE OFFER OR PROVIDED AN OPINION AS TO THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS REGARDING THE OFFER. ANY DECLARATION TO THE CONTRARY CONSTITUTES A CRIMINAL OFFENCE IN THE UNITED STATES.

The receipt of cash pursuant to the Offer by shareholders who are taxpayers in the United States may be a taxable transaction for United States federal income tax purposes and under applicable United States state and local laws, as well as foreign and other tax laws. Each shareholder is encouraged to consult his or her independent professional adviser regarding the tax-related consequences of his or her acceptance of the Offer.

Confirmation

By clicking on the “I confirm and agree” button below, you confirm and agree to each of the following:

that you have read and understood the information set forth above, that you are not subject to any of the Offer restrictions set forth above, and that communications about the Offer may lawfully be directed at, and the Offer lawfully addressed to, you;

  • that you are not located or resident in any jurisdiction where extension of the Offer would trigger a requirement for Vestjysk Bank, the Offeror or any of their affiliates or any other person to file or register an offer prospectus or any other document, or to take any other or additional action in relation to the Offer, in or by virtue of the laws of such jurisdiction;
  • that you will not copy or forward to any person any of the documents available on this website;
  • that you will not use any of the documents available on this website for any purpose other than your consideration as a shareholder of whether to tender your shares into the Offer; and
  • that you understand, acknowledge and agree that failure to comply with the foregoing could result in a violation of applicable laws and/or damages to Vestjysk Bank, the Offeror, their affiliates and other persons, for which you may be held responsible.

I CONFIRM AND AGREE          

I DO NOT AGREE

 

keyboard_arrow_up