CITA som referencerente i stedet for CIBOR

Erhvervs- og Vækstministeriet har indgået en aftale med Finansrådet om, at pengeinstitutter, der har privat- eller erhvervs­kunder med lån baseret på CIBOR, fra 1. juli 2013 skal tilbyde en låneomlægning, så lånet kan blive baseret på CITA.

Formålet med henstillingen om låneomlægning, er et ønske om en mere gennemsigtig prisfastsættelse af referencerente, da fastsættelsen af CITA i højere grad end CIBOR er baseret på virkelige handler.

Hvad er CITA?

CITA renten (Copenhagen Interbank Tomorrow/Next Average) er et rentegennemsnit der er baseret på pengeinstitutternes faktiske kroneudlån til andre pengeinstitutter med 1 bankdags løbetid. En CITA renteswap er en aftale om, at bytte en fast rente med CITA renten i f.eks. 3 måneder.  Det er denne faste rente i CITA renteswappen, der kan være en ny referencerente for udlån.

Forskellen mellem CIBOR og CITA er primært, at CIBOR indeholder et element af kredit- og likviditetsrisiko, som CITA ikke indeholder. Forskellen betyder, at CITA som udgangspunkt altid vil have en lavere rente end CIBOR.

Det underliggende marked, som CITA­-refe­rence­renterne baseres på, er likvidt og understøttes af tilsvarende renter, der fast­sæt­tes dagligt for euro området i mod­sætning til CIBOR, som er ba­se­ret på skøn. CITA-renten kan derfor – i mod­sæt­ning til CIBOR – kontrol­le­res i forhold til egentlige handler i et aktivt marked.

Hvorfor CITA?

Den af Nationalbanken nedsatte arbejdsgruppe med deltagelse af National­banken, Finansrådet, Real­kredit­foreningen og Realkredit­rådet har i deres rapport fra 2011 fundet, at CITA-renteswap på nu­værende tidspunkt vil være det bedste grundlag for beregningen af en supplerende referencerentekurve på det danske pengemarked.

CITA renten

CITA renten fastsættes dagligt kl. 11. Kriterierne for fastlæggelse af CITA renten fremgår af Finansrådets hjemmeside her

keyboard_arrow_up