Nyheder

Årsregnskab 2020: Tilfredsstillende udvikling

23. februar 2021

Vestjysk Bank har i dag præsenteret regnskab for 2020 med et resultat efter skat på 303 mio. kr. Regnskabet er tilfredsstillende og afspejler, at banken har truffet en række beslutninger for at imødegå eventuelle konsekvenser af Corona-pandemien.

Vestjysk Bank realiserede i 2020 et resultat efter skat på 303 mio. kr. Til sammenligning var resultatet efter skat i 2019 på 478 mio. kr. (336 mio. kr., når korrigeret for indtægten ved salget af bankens aktier i Sparinvest). Resultatet for 2020 er negativt påvirket af økonomisk usikkerhed som følge af bl.a. Corona-krisen. Banken har i 2020 øget det ledelsesmæssige skøn med 180 mio. kr., således der nu er en samlet reservation på 310 mio. kr., hvilket svarer til 3,3% af bankens nettoudlån.

”Det er alt i alt et tilfredsstillende regnskab i et vanskeligt år. Vi må forvente, at vi ikke har set de fulde konsekvenser af Corona-krisen endnu. Opgaven har derfor været at hjælpe vores kunder så godt som muligt og samtidig polstre banken til at kunne imødegå tab som følge af krisen,” siger adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen.
Vestjysk Bank har flere gange i løbet af 2020 opjusteret forventningerne til årets resultat efter skat. Senest til et resultat i spændet 260-320 mio. kr. Det realiserede resultat lander således i den høje ende af det udmeldte spænd.

Årets resultat svarer til en forrentning af egenkapitalen på 9,8% efter skat.

Ansvarlig håndtering af Corona-krisen

Både erhvervs- og privatkunder er naturligvis ramt af Corona-krisen, men på forskellig vis, fortæller Jan Ulsø Madsen:

”Vi har naturligvis gjort, hvad vi kunne for at hjælpe vores kunder gennem Corona-krisen på ordentlig og ansvarlig vis. Samlet set er vores privatkunder indtil videre ramt af krisen i begrænset omfang, og det er vores vurdering, at de generelt står godt rustet til at modstå virkningerne af krisen. Men i det omfang, det har været nødvendigt, har vi hjulpet kunderne med bedre muligheder for kreditter og midlertidige overtræk, eller vi har givet vores kunder mulighed for at springe betaling af nogle ydelser over.”

”Vores erhvervskunder har vi været i kontakt med individuelt for at yde den bedste hjælp og rådgivning. Vi har til dato ikke set en væsentlig direkte effekt på bankens udlån eller individuelle nedskrivninger, men vi er forberedte på det,” siger Jan Ulsø Madsen.  

Hovedparten af Vestjysk Banks udlån til erhvervskunder ligger i brancher, der ikke er særligt hårdt påvirket af Corona-krisen. Det gælder især bankens to største brancher, landbrug og fast ejendom. Hoteller, restauranter, transport og detailhandel, der er hårdere ramt, udgør kun omkring 10% af bankens samlede udlån.

Fusionen med Den Jyske Sparekasse forløber planmæssigt

Vestjysk Bank og Den Jyske Sparekasse besluttede i 2020 at fusionere de to institutter. Det blev endeligt besluttet i januar 2021 og godkendt af myndighederne i samme måned. Den fusionerede bank fortsætter under Vestjysk Banks navn og logo.
Jan Ulsø Madsen fortæller, at arbejdet med at fusionere de to banker er i fuld gang:

”Vi har allerede taget en række skridt til at gøre de to institutter til Danmarks stærkeste lokalbank, og vi kommer til at fortsætte fusionsarbejdet gennem 2021, til gavn for både kunder, medarbejdere, aktionærer – og ikke mindst de lokalsamfund, vi er en del af. Vi følger planen og er klar til fremtiden.”

Med fusionen opnås større skala og dermed bedre muligheder for at udvikle og tilbyde nye services og produkter til kunderne.

Forventninger til 2021

Vestjysk Bank forventer et resultat efter skat i 2021 i niveauet 500-550 mio. kr., når der tages højde for engangsomkostninger i forbindelse med fusionen med Den Jyske Sparekasse.

De forventede synergier på årligt 150 mio. kr. vil ikke være fuldt indfaset i 2021, idet en del af synergierne består af forventninger til lavere omkostninger i forbindelse med refinansiering af kapitalelementer.

Der er usikkerheder omkring bankens forventede resultat i 2021, som primært knytter sig til bankens eksponering mod landbruget og den fortsatte udvikling af Corona-krisen. Der er derudover aktuelle usikkerheder om udviklingen i verdensøkonomien og særligt udviklingen i afregningspriserne på landbrugsvarer. Risikoen for udbredelse af afrikansk svinepest kan medføre en betydelig negativ effekt på størrelsen af bankens nedskrivninger.

For 2022 er det forventningen, at følgende finansielle målsætninger kan nås:

  • Rentabilitet – egenkapitalforrentningen efter skat skal minimum være 9,0%
  • Effektivitet – omkostningsprocenten skal være under 55
  • Kapitalforhold – den egentlige kernekapital skal minimum udgøre 14,5%
  • Udbyttekapacitet – en udbytteprocent på mellem 25 og 50% af årets overskud.

Bemærk, at regnskabet for 2020 alene er for den oprindelige Vestjysk Bank, dvs. at regnskabstallene ikke inkluderer fusionen med Den Jyske Sparekasse. Det første samlede regnskab for den fusionerede bank bliver 1. kvartals regnskab for 2021, der forventeligt offentliggøres den 19. maj 2021. De udmeldte forventninger gælder for den fusionerede bank.

For yderligere kommentarer eller spørgsmål:
Kontakt adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen på 96 63 21 04.

Se selskabsmeddelelsen her
Se årsrapporten her

 

Tilbage

keyboard_arrow_up