Vestjysk Bank leverer tilfredsstillende halvårsresultat på 119 mio. kr. og ruster sig til fremtiden

22. august 2018

Med et resultat efter skat på 119 mio. kr. i første halvår 2018 forøgede Vestjysk Bank bundlinjen med godt 10 procent i forhold til samme periode sidste år.

Bankens nedskrivninger faldt med 33 pct. til trods for indregning af de aktuelt kendte konsekvenser af den langvarige tørke og det lave niveau for afregningspriser i landbrugssektoren i 1. halvår 2018. Ønsket om at forbedre Vestjysk Banks indtjeningskraft for derved at ruste banken til en fremtid præget af fortsat hård konkurrence og øget digitalisering nødvendiggør imidlertid en tilpasning af organisationen.

Styrket bundlinje

Vestjysk Banks resultat efter skat steg fra 108 mio. kr. i 1. halvår 2017 til 119 mio. kr. i 1. halvår 2018. Egenkapitalforrentningen pr. 30. juni 2018 udgjorde således 10,2 procent.

- I Vestjysk Bank har vi et overordnet mål om at være ét af de mest solide pengeinstitutter af vores størrelse i Danmark. At vi fortsat formår at øge vores bundlinje og nu kan "polstre" os med 119 mio. kr. i 1. halvår 2018, anser vi som tilfredsstillende og et vigtigt skridt i retningen af at nå vores mål, fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

- Vi er stolte af i dag at kunne betegne Vestjysk Bank som en sund bank med faldende nedskrivninger. "Sundhedstilstanden" for vores erhvervsengagementer er i dag langt bedre end tidligere. Vi kan se, at antallet af privatkunder, der vælger Vestjysk Bank, er stigende. Økonomien i Danmark er i bedring, og i vores markedsområder kan vi også mærke fremgangen. Disse faktorer har alle haft en positiv, afsmittende effekt på vores netop aflagte halvårsregnskab.

Faldende nedskrivninger trods tørke

Særligt faldet i Vestjysk Banks nedskrivninger fra 142 mio. kr. i 1. halvår 2017 til 95 mio. kr. i 1. halvår 2018 har været medvirkende til bankens øgede bundlinje. Det samlede nedskrivningsniveau anses dog fortsat for relativt højt, og ikke mindst de lave afregningspriser inden for landbrugssektoren og effekten af den længerevarende tørkeperiode har påvirket bankens nedskrivninger negativt i 1. halvår 2018, hvor bankens nedskrivninger på landbrugskunder udgør ca. halvdelen af de samlede nedskrivninger.

- Afregningspriserne på mælk og svinekød er i løbet af årets første seks måneder faldet til et lavt niveau, også set i forhold til 1. halvår 2017. Dertil kommer, at vi her hen over sommeren har oplevet en lang tørkeperiode, som samlet set vurderes at få en negativ effekt på dansk landbrug. Ud fra den viden, vi har på nuværende tidspunkt, og det kendskab, vi har til vores landbrugskunder, har vi derfor valgt at tage højde for dette i nedskrivningsbeløbet for 1. halvår 2018, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

I 1. kvartal 2018 foretog banken en netto tilbageførsel af nedskrivninger på landbrugskunder på 29 mio. kr., mens banken i 2. kvartal 2018 har nedskrevet 77 mio. kr. på samme segment. Netto er der således i 1. halvår 2018 foretaget en nedskrivning på 48 mio. kr. på bankens landbrugskunder.

Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. halvår 2018 har primært relateret sig til landbrugs-sektoren, ejendomssektoren og andre erhverv, herunder handelsvirksomheder, mens der på privatsegmentet er sket en netto tilbageførsel af nedskrivninger. 

Fokus på den fremadrettede indtjeningskraft

Vestjysk Bank realiserede i 1. halvår 2018 et basisresultat før nedskrivninger på 224 mio. kr. mod 257 mio. kr. i samme periode sidste år. 

- Selvom basisresultatet er faldet med 33 mio. kr., anser vi resultatet for tilfredsstillende, når vi tager højde for de markedsmæssige vilkår, vi i dag er underlagt. Vores basale drift fungerer fortsat godt, og der er mange ting, der går vores vej. Men konkurrencen om kunderne er benhård, og renteniveauet er meget lavt. Overalt i den finansielle sektor er udviklingen inden for digitalisering godt i gang med at ændre forretningsgange og dialogen med kunderne. Ligeledes har implementeringen af MIFID II reglerne pr. ultimo juni 2017 som ventet påvirket sektorens indtjening, konstaterer Jan Ulsø Madsen og fortsætter:

- På trods af at vi leverer en tilfredsstillende bundlinje her i 1. halvår 2018, og at vi er godt på vej mod vores overordnede mål om at blive ét af de mest solide pengeinstitutter af vores størrelse, så afspejler vores regnskab også, at vi er nødt til at foretage nogle justeringer for at være sikre på at ramme målet, som vi gerne vil. Vi er nødt til at have fokus på vores fremadrettede indtjeningskraft. Vi er blevet en mindre bank. Vores indtægter er under pres, og vores omkostninger, om end de udviser en faldende tendens, falder ikke så hurtigt, som de bør. Vi er nødt til at reducere vores omkostningsprocent, der pr. 30. juni 2018 udgjorde 51,1 procent, hvor målet er en omkostningsprocent på 50. Dertil kommer, at vi skal leve op til alle EUs krav, herunder kravet om en egenkapitalforrentning efter skat på mellem 7 og 11 procent ved udgangen af i år.

- Ønsket er at drive en ansvarlig og solid bank i mange år frem. En bank, der står bedst muligt rustet i en potentiel lavkonjunktur, så vi ikke kommer i problemer. Her og nu betyder det, at vi er nødsaget til at tilpasse organisationen og må sige farvel til ca. 20 kolleger, svarende til 5 procent af medarbejderne, både i erhvervsforretningen, privatforretningen og i stabene. Det er trist at skulle træffe den beslutning. Men det er desværre nødvendigt for at nå vores mål. Ved indgangen til 2019 vil banken stå stærkere end hidtil, og vi ser frem til for alvor at kunne begynde at satse på vækst igen, slutter Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018 om et resultat efter skat i niveauet 175 mio. kr. til 250 mio. kr.

Se halvårsrapporten
Se selskabsmeddelelsen

Yderligere oplysninger: Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

keyboard_arrow_up