Vestjysk Bank realiserer det bedste kvartalsresultat gennem flere år

16. maj 2018

Resultatet efter skat på 71 mio. kr. var 29 procent større i 1. kvartal 2018 end i samme periode sidste år og forrentede egenkapitalen med 11,8 procent.

Tilfredsstillende bundlinje

Vestjysk Banks tilfredsstillende bundlinje i 1. kvartal 2018 blev primært skabt via faldende nedskrivninger.

- Når vi kigger på tallene for 1. kvartal 2018, kan vi konstatere, at tingene har udviklet sig, som vi havde forventet. Selvom vores nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau set i forhold til andre pengeinstitutter, er de trods alt faldet med 33 procent i forhold til 1. kvartal sidste år, hvilket i vores situation må anses for acceptabelt, fortæller Jan Ulsø Madsen, administrerende direktør i Vestjysk Bank, og fortsætter:

- Det tilfredsstillende resultat skal også ses i lyset af, at der er en række udefrakommende faktorer, der naturligt har påvirket vores indtægter, og som vi løbende har forholdt os til. Som modvægt til presset på vores indtægter har vi bl.a. via bevidst omkostningsstyring haft stort fokus på at reducere vores omkostninger, og det er vi lykkedes med i 1. kvartal 2018.

Faldende indtægter og omkostninger

I 1. kvartal 2018 udgjorde Vestjysk Banks basisindtægter 232 mio. kr. og udviste dermed et beskedent fald på 13 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017. Dette fald blev delvist opvejet af en reduktion i bankens omkostninger på 7 mio. kr., og banken realiserede dermed et basisresultat før nedskrivninger på 114 mio. kr. i 1. kvartal 2018 mod 120 mio. kr. i samme periode sidste år.

- Implementeringen af de nye MiFID II-regler pr. ultimo juni 2017 har betydet, at særligt vores gebyrindtægter fra værdipapirhandel er faldet markant, og faldet er kun blevet delvist kompenseret via øgede kursreguleringer og aktieudbytter fra sektorselskaber. Samtidigt afspejler vores renteindtægter, der er faldet med 21 mio. kr., at priserne i bankmarkedet er under pres, og at vores udlånsvolumen er faldet i forhold til 1. kvartal sidste år. Som følge af lavere indlånssatser og lavere rentebetaling på efterstillet kapital har vi dog formået at reducere vores renteudgifter med 21 mio. kr. Vi kan således konstatere, at vores netto gebyrindtægter er faldet, men at vi samtidigt har formået at fastholde niveauet for vores netto renteindtægter trods de svære markedsbetingelser, forklarer Jan Ulsø Madsen, og fortsætter:

- I forhold til bankens omkostninger forsøger vi løbende at tilpasse disse til den virkelighed, vi befinder os i. Fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 har vi reduceret omkostningerne fra 125 mio. kr. til 118 mio. kr. Når vi kigger på udviklingen i vores indtægter og omkostninger, er vi, alt andet lige, tilfredse med det basisresultat, vi har opnået i løbet af de første tre måneder af 2018.

Nedskrivninger faldet med en tredjedel

Fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018 faldt Vestjysk Banks nedskrivninger med 33 procent fra 61 mio. kr. til 41 mio. kr.

- Udviklingen i vores nedskrivninger går den rigtige vej. Hvor nedskrivninger på landbrugskunder historisk set har fyldt meget, har der i 1. kvartal 2018 netto set været tale om en tilbageførsel af nedskrivninger på netop landbrugskunder, hvilket er glædeligt. Det er et tegn på, at det høje niveau for afregningspriserne i store dele af 2017 har givet landmændene lidt mere "luft" i økonomien. Afregningspriserne har desværre udvist en faldende tendens siden efteråret 2017, og som med alle faktorer, der påvirker landbruget, følger vi den videre udvikling meget nøje, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. kvartal 2018 relaterede sig primært til handels-virksomheder m.v. samt ejendomsbranchen. På trods af, at økonomien hos bankens ejendomskunder generelt set har udviklet sig i positiv retning, har banken dog anset det for nødvendigt yderligere at afdække risikoen på de ejendomme, som er placeret i udlandet.

Forventningerne til regnskabsåret 2018 fastholdes

Vestjysk Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2018 om et resultat efter skat i niveauet 175 mio. kr. til 250 mio. kr.

- På baggrund af den positive udvikling, som banken er inde i, og de resultater, vi har opnået i 1. kvartal 2018, fastholder vi vores forventninger til regnskabsåret 2018. Når vi kigger på kvaliteten af vores lånebog, kan vi med glæde konstatere, at den er i bedring. I tråd med vores forretningsplan søger vi hele tiden at arbejde konstruktivt med de kunder, der har det svært, og at få nogle af de svage lån afviklet. Generelt set har vores kunder fået bedre økonomi, samtidigt med, at vi som bank har formået at tiltrække nye, gode kunder. Den udvikling glæder vi os over, udtaler Jan Ulsø Madsen, og slutter:

- Vores resultater i 1. kvartal 2018 afspejler, at vi følger den plan, vi har lagt for banken. Dét, at vi har fået vores kapitalnøgletal på plads, har givet os mere "plads" i hverdagen til at tænke forretning, og i dag står vi med et rigtig godt afsæt til at videreudvikle banken. Det har vi tænkt os at udnytte.

Se selskabsmeddelelsen
Se kvartalsrapporten

Yderligere oplysninger: Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

keyboard_arrow_up