Nyheder

Meget tilfredsstillende udvikling i Vestjysk Bank i 2018

21. februar 2019

Med et resultat efter skat i 2018 på 296 mio. kr. mod 163 mio. kr. i 2017, en omkostningsprocent, der fra 2017 til 2018 er nedbragt fra 53,3 til 52,9, og et nedskrivningsbehov, der er faldet fra 270 mio. kr. til 186 mio. kr., betegner Vestjysk Banks ledelse bankens udvikling i 2018 som meget tilfredsstillende.

Øget overskud

Vestjysk Bank leverede i 2018 et resultat efter skat på 296 mio. kr., hvilket er en fremgang på godt 80 procent i forhold til 2017. Egenkapitalforrentningen efter skat udgjorde ultimo 2018 12,1 procent mod 8,2 procent året før.

"Vi er stolte af i dag at kunne præsentere et stærkt resultat for Vestjysk Bank for 2018. Der er tale om en væsentlig forøgelse af bankens bundlinje, som bidrager til den fortsatte konsolidering og 'polstring' af banken," konstaterer en tilfreds Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

Jan Ulsø Madsen forklarer, at en del af overskuddet kan henføres til, at banken har besluttet pr. 31. december 2018 at aktivere 75 mio. kr. af bankens samlede potentielle skatteaktiv på 621 mio. kr. Dette har påvirket bankens resultat efter skat positivt. Aktiveringen sker på baggrund af de seneste års positive resultater og bankens forventninger om positive resultater de kommende år.

"At vi i dag står i en situation, hvor vi har tjent penge, når vi kigger bagud, og har forventninger om fortsat positive resultater, når vi kigger fremad, er ganske glædeligt. Fraregnet aktiveringen af skatteaktivet har vi leveret et resultat efter skat på 221 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning efter skat på 9,2 procent. Det betegner vi også som et meget tilfredsstillende resultat – et resultat, der beviser, at vores forretningsmodel er levedygtig, og at vi har en stærk motor," udtaler Jan Ulsø Madsen.

Fokus på indtægter og omkostninger

Som en væsentlig del af Vestjysk Banks handlingsplan for året, der er gået, har banken i 2018 haft stort fokus på såvel indtægter som omkostninger.

"Ligesom vores kolleger i branchen har vi også mærket effekten af det meget lave renteniveau i 2018 på vores indtjening. Dertil kommer, at implementeringen af MiFID II-reguleringen pr. 30. juni 2017 som ventet har medført et væsentligt fald i vores gebyrindtægter, når vi sammenligner regnskabsåret 2018 med 2017. Vi har dog på det seneste konstateret en stabilisering af vores rentemarginal, hvilket er positivt," forklarer Jan Ulsø Madsen, og tilføjer:

"Presset på vores indtægter har nødvendiggjort en stram omkostningsstyring, og vi har i løbet af 2018 formået at reducere vores omkostningsprocent fra 53,3 til 52,9, bl.a. ved at gennemføre en organisationstilpasning."
Korrigeret for ikke-tilbagevendende omkostninger udgjorde bankens omkostningsprocent pr. 31. december 2018 48,7 procent.

Færre nedskrivninger og en forbedret udlånsbog

Vestjysk Banks nedskrivninger er faldet fra 270 mio. kr. i 2017 til 186 mio. kr. i 2018. Om end bankens nedskrivninger stadig befinder sig på et relativt højt niveau sammenlignet med andre pengeinstitutter, er nedskrivningerne faldet med 31 procent i forhold til 2017, og årets nedskrivningsprocent er faldet fra 1,5 procent til 1,0 procent.

Nedskrivninger på landbrugskunder udgør fortsat den største andel af nedskrivningerne. For at imødegå de ekstraordinære konsekvenser af sommerens tørke og det lave niveau for afregningspriser på mælk og især svinekød i 2018 har banken, i overensstemmelse med Finanstilsynets anvisninger, løbende afsat beløb til afdækning deraf. Nedskrivninger på øvrige brancher har udviklet sig tilfredsstillende.

"Vi har i 2018 arbejdet målrettet med bankens svage og nedskrivningsramte kunder, særligt inden for landbrugs- og ejendomsbrancherne, og har lavet nogle fornuftige, langvarige løsninger med kunderne. Dette arbejde har resulteret i, at bankens eksponering mod landbrugs- og ejendomsbrancherne er nedbragt, jf. vores langsigtede strategi. Ligeledes er kvaliteten af bankens udlånsbog blevet endnu bedre, og det er vi godt tilpasse med – også selvom det har betydet, at vi overordnet set ikke har kunnet leve op til punktet i vores handlingsplan for 2018 om at fastholde vores forretningsomfang. Arbejdet er givet godt ud, for vi har forbedret fundamentet for vores fremtidige indtjening, og vi kan se, at vi stadig formår at tiltrække nye, gode privat- og erhvervskunder. Vi er inde i en positiv udvikling," konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Positive udsigter og forventninger til 2019

Vestjysk Bank forventer i 2019 at kunne realisere et resultat efter skat i niveauet 225-275 mio. kr. under forsætning af uændrede konjunkturforhold og et samlet set faldende behov for nedskrivninger.

"Der er en række forhold, herunder udviklingen i landbrugets afregningspriser m.v., der kan påvirke vores resultat for regnskabsåret 2019 i negativ retning. Vi afventer ligeledes en godkendelse af bankens opfyldelse af EU-Kommissionens krav. Når det så er sagt, er der mange ting, vi allerede nu kan glæde os over. Vi har en stærk indtjening, og vores nedskrivninger er stadigt faldende, samtidig med at kvaliteten af vores udlånsbog er i bedring. Vi er velkapitaliserede og forventer at kunne honorere fremtidige, kendte kapitalkrav. Med afsæt i disse positive forhold glæder vi os til fremtiden og ser mange spændende muligheder for den videre udvikling af vores bank," slutter Jan Ulsø Madsen.

Se årsregnskab 2018
Se selskabsmeddelelse
 

Yderligere oplysninger:
Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Tilbage

keyboard_arrow_up