Nyheder

Ny kapitalplan i Vestjysk Bank og fremsættelse af frivilligt købstilbud til alle aktionærer

12. juni 2017

En gruppe langsigtede danske investorer har besluttet at fremsætte frivilligt købstilbud på alle aktier i Vestjysk Bank A/S.

Som udmeldt i bestyrelsens handlingsplan, der bl.a. er beskrevet i årsrapporten for 2016, har banken undersøgt mulighederne for at opnå en forbedret kapitalisering af banken.

En gruppe af langsigtede danske investorer har besluttet at fremsætte et frivilligt købstilbud på alle aktier i Vestjysk Bank A/S. Finansministeriet har på vegne af den danske stat, der ejer over 81% af aktierne i banken, dags dato givet en betinget accept af tilbuddet.

Investorgruppen består af Nykredit, Maj Invest (på vegne af kunder), Arbejdernes Landsbank, AP Pension, Novo A/S, C.L. Davids Fond og Samling, ISP Pension og Vestjylland Forsikring.

Aftalen om køb af den danske stats aktiepost sker som led i en helhedsløsning, der med tre elementer fremtidssikrer Vestjysk Bank som et stærkt regionalt pengeinstitut. Banken er i dag udfordret af en lav kapitalisering, men efter gennemførelsen af helhedsløsningen vil det samlede kapitalgrundlag være styrket markant. Det er således forventningen, at Vestjysk Bank herefter vil have en solvensoverdækning på ca. 7 procentpoint mod de 0,7 procentpoint, som fremgår af bankens 1. kvartalsrapport for 2017.

Helhedsløsningens tre elementer er:

  • Investorgruppen køber aktier af de aktionærer i Vestjysk Bank, som accepterer investorgruppens frivillige tilbud, herunder den danske stats aktiepost.
  • Investorgruppen garanterer herefter gennemførslen af en aktieemission, der tilfører Vestjysk Bank 745 mio. kr. i egenkapital og sikrer, at de aktionærer, som ikke ønsker at benytte investorgruppens tilbud, får mulighed for at blive en del af helhedsløsningen på lige fod med investorgruppen.
  • Det sikres herudover, at Vestjysk Bank kan refinansiere eksisterende samt udstede ny efterstillet gæld.

Helhedsløsningen er kommet i stand efter, at Vestjysk Bank har anmodet Nykredit om at lede arbejdet med at sikre en langsigtet løsning vedrørende bankens kapitalgrundlag. Det er Nykredit, der herefter har arrangeret helhedsløsningen og samlet opbakning blandt langsigtede danske investorer.

Vagn Thorsager, Vestjysk Banks bestyrelsesformand, udtaler:

- Jeg er meget glad for, at vi har fundet en løsning, der fremtidssikrer Vestjysk Bank som et stærkt regionalt pengeinstitut. Løsningen er til gavn for vores kunder, lokalområdet, den finansielle stabilitet og på længere sigt også vores eksisterende aktionærer.

Fakta om helhedsløsningen

Investorgruppen tilbyder 1 kr. pr. aktie til alle aktionærer i et frivilligt købstilbud. Den danske stat og det statsejede selskab, Finansiel Stabilitet, ejer tilsammen 123.027.893 stk. svarende til 81,47% af aktierne. Finansministeriet har dags dato på vegne af den danske stat og Finansiel Stabilitet accepteret tilbuddet og ønsker dermed at sælge aktierne til en samlet pris på godt 123 mio. kr. Denne accept er fra Finansministeriets side betinget af gennemførelse af helhedsløsningen og af, at der ikke fremsættes andet tilbud, der af staten vurderes at udgøre et økonomisk mere fordelagtigt tilbud for staten. Et sådant tilbud skal fremsættes offentligt før investorgruppens frivillige tilbud udløber.

Det frivillige købstilbud samt de øvrige elementer i helhedsløsningen er fra investorgruppens side blandt andet betinget af, at Europa-Kommissionen inden udløb af tilbudsperioden træffer afgørelse i den verserende statsstøttesag mod Vestjysk Bank, og at denne afgørelse ikke udsætter Vestjysk Bank for væsentlig negativ ændring.

For at sikre en kapitalisering af banken vil Vestjysk Bank hurtigst muligt efter gennemførelse af investorgruppens frivillige tilbud gennemføre en aktieemission, som alle aktionærer i Vestjysk Bank kan deltage i. Aktieemissionen vil være på ca. 745 mio. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 1 kr./aktie, og emissionen vil blive garanteret af investorgruppen. Dermed tilføres Vestjysk Bank 745 mio. kr. i egenkapital. Vestjysk Bank vil herefter kunne indfri statens hybride kernekapital på ca. 316 mio. kr. Aktionærer i Vestjysk Bank, som ikke benytter sig af investorgruppens frivillige købstilbud, får mulighed for at deltage i emissionen på lige vilkår med investorgruppen.

Der vil senest den 10. juli 2017 blive offentliggjort et formelt tilbudsdokument til alle aktionærer i Vestjysk Bank. Tilbudsdokumentet vil indeholde en præcis beskrivelse af elementerne i helhedsløsningen og en tidslinje for forløbet. Vestjysk Banks bestyrelse vil i overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 23 udarbejde og offentliggøre en redegørelse, som indeholder bestyrelsens holdning til tilbuddet og begrundelsen herfor. Aktieemissionen og refinansieringen af den hybride kernekapital forventes gennemført i efteråret 2017.

Den betingede salgsaftale gælder den danske stats og Finansiel Stabilitets aktier. Investorgruppen opfordrer de øvrige aktionærer til at overveje, hvorvidt de ønsker at deltage i helhedsløsningen.

Investeringen er for investorgruppen en ren finansiel investering. Ingen af investorerne får en bestemmende indflydelse på eller over Vestjysk Bank. Der er heller ingen af investorerne, der ønsker at sammenlægge Vestjysk Banks aktiviteter med disses egne aktiviteter.

Fakta om de enkelte investorers rolle i helhedsløsningen

Nykredit Realkredit A/S har givet tilsagn om at investere 125-178 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Beløbet afhænger af, hvor mange nuværende aktionærer, der deltager i aktieemissionen. Nykredit vil således eje 14-19,9% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse.

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S har givet tilsagn om på vegne af danske kunder at investere 200 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Det svarer til, at disse kunder tilsammen har en ejerandel på 22,3% efter helhedsplanens gennemførelse.

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank har givet tilsagn om at investere 100-175 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Beløbet afhænger af, hvor mange nuværende aktionærer, der deltager i aktieemissionen. Arbejdernes Landsbank vil således eje 11,2-19,4% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse. AP Pension Livsforsikringsaktieselskab har givet tilsagn om at investere 150-165 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Beløbet afhænger af, hvor mange nuværende aktionærer, der deltager i aktieemissionen. AP Pension vil således eje 16,7-18,4% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse.

Novo A/S har givet tilsagn om at investere 75 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Novo A/S vil således eje 8,4% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse.

C.L. Davids Fond og Samling har givet tilsagn om at investere 25-40 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Beløbet afhænger af, hvor mange nuværende aktionærer, der deltager i aktieemissionen. C.L. Davids Fond og Samling vil således eje 2,8-4,4% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse.

ISP Pension har givet tilsagn om at investere 30-40 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Beløbet afhænger af, hvor mange nuværende aktionærer, der deltager i aktieemissionen. ISP Pension vil således eje 3,3-4,5% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse.

Vestjyllands Forsikring GS har givet tilsagn om at investere 25 mio. kr. i aktiekapital i Vestjysk Bank. Vestjyllands Forsikring vil således eje 2,8% af banken efter helhedsløsningens gennemførelse.

Herudover har en række danske investorer givet tilsagn om at investere i niveauet 325 mio. kr. i efterstillet gæld.

Spørgsmål kan rettes til Vagn Thorsager via tlf. 96 63 21 03 og mobil 40 53 92 55. Herudover henvises der til meddelelse fra Nykredit og meddelelse fra Finansministeriet.

Se selskabsmeddelelse

Tilbage

keyboard_arrow_up