Nyheder

Resultatmæssig fremgang for Vestjysk Bank

10. august 2017

I 1. halvår 2017 udgjorde Vestjysk Banks resultat efter skat 108 mio. kr. mod 10 mio. kr. i samme periode sidste år.

I 1. halvår 2017 udgjorde Vestjysk Banks resultat efter skat 108 mio. kr. mod 10 mio. kr. i samme periode sidste år. Set i forhold til 1. halvår 2016 vidner resultatet om øgede basisindtægter, et lavere omkostningsniveau samt et faldende nedskrivningsbehov, særligt i relation til bankens landbrugskunder.

Meget tilfredsstillende basisindtjening

Vestjysk Banks basisresultat før nedskrivninger udgjorde i 1. halvår 2017 257 mio. kr. mod 227 mio. kr. i 1. halvår 2016, svarende til en stigning på godt 13 procent.

- Vi er tilfredse med at kunne konstatere fremgang i bankens basisindtjening i forhold til sidste år. Bankmarkedet er i dag kendetegnet ved hård konkurrence og lave priser, hvilket afspejler sig i et generelt pres på de fleste bankers netto renteindtægter. Men mens vores netto renteindtægter i 1. halvår 2017 er faldet med 17 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år, er vores netto gebyrindtægter steget med hele 43 mio. kr., ikke mindst på grund af ekstraordinært høje indtægter som følge af kundernes værdipapirhandel. Vi kan også godt mærke, at dansk økonomi generelt er i bedring, hvilket viser sig i form af et øget aktivitetsniveau hos vores kunder. Samtidigt giver de udtryk for, at de er tilfredse med den rådgivning, de får i banken, og vi kan konstatere, at vi gør flere og flere forretninger med vores eksisterende kunder, forklarer Vestjysk Banks administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

I første halvår 2017 udgjorde Vestjysk Banks basisindtægter 512 mio. kr. mod 477 mio. kr. i 1. halvår 2016. Af disse udgjorde kursreguleringer henholdsvis 35 og 24 mio. kr.

- Vi er tilfredse med det afkast, som bl.a. forvaltningen af vores egenbeholdning har givet. En forsigtig strategi på området har givet pote, og indtægterne har bidraget pænt til bankens basisresultat. Ligeledes har et fortsat fokus på omkostninger medført, at vi aktuelt opfylder vores mål om en omkostningsprocent på ca. 50, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Banks balance er steget fra 20,6 mia. kr. ultimo juni 2016 til 22,5 mia. kr. ultimo juni 2017, hovedsageligt på grund af en stigning i aktiver tilknyttet puljeordninger. For at sikre kunderne det bedste afkast har banken i løbet af 1. halvår 2017 arbejdet målrettet med en omlægning af kundernes pensionsmidler fra bankens eget værdiplejekoncept til Lokal Puljeinvest under Sparinvest.

Nedskrivninger faldet med 34 procent

I 1. halvår 2017 udgjorde Vestjysk Banks nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. 142 mio. kr. mod 216 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 34 procent. - Kvaliteten af vores lånebog er fortsat i bedring, omend de samlede nedskrivninger stadig ligger på et højt niveau for branchen. Vi har fået nedbragt nogle af de engagementer, som har vejet tungt i forhold til tidligere nedskrivninger, og vores samlede eksponering inden for ejendoms- og landbrugssektorerne – sektorer, der i en længere årrække har været udfordret – er faldet fra 37 procent af bankens samlede nettoudlån pr. 30. juni sidste år til 33 procent pr. 30. juni i år, fortæller Jan Ulsø Madsen, og uddyber:

- I forhold til bankens landbrugskunder er det særligt glædeligt at kunne konstatere, at nedskrivningsbehovet er faldet set i forhold til samme periode sidste år. Afregningspriserne på mælk og svinekød er steget i løbet af 1. halvår 2017, og det gør godt, både hos os og hos vores landbrugskunder. Men Rom blev ikke bygget på én dag – der er stadig nogle landbrugskunder, som kæmper med svag økonomi, og dem forsøger vi så vidt muligt at hjælpe med langvarige løsninger.

Det er dog det faldende nedskrivningsbehov blandt bankens landbrugskunder, der er hovedårsagen til, at bankens resultat før skat for 1. halvår 2017 på 115 mio. kr. mod 11 mio. kr. i 1. halvår 2016 anses for tilfredsstillende efter de givne omstændigheder. På baggrund af resultaterne i 1. halvår 2017 fastholder Vestjysk Bank forventningerne til hele regnskabsåret 2017 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 400-450 mio. kr. Ligeledes forventes et fortsat fald i nedskrivningsbehovet, hvilket samlet set vil medføre en væsentlig forbedring af bankens konsolidering i 2017 sammenlignet med 2016.

Gennemførelse af en kapitalplan styrker bankens solvensnøgletal og fremtidssikrer Vestjysk Bank som stærkt regionalt pengeinstitut

Vestjysk Banks resultater i årets første seks måneder bevirkede, at de væsentligste solvensnøgletal blev styrket i løbet af 1. halvår 2017. Gennemførelsen af den nye og tilmed garanterede kapitalplan for Vestjysk Bank, som blev udmeldt via en selskabsmeddelelse 12. juni 2017, vil styrke bankens solvensnøgletal væsentligt.

Pr. 30. juni 2017 udgjorde bankens underdækning i forhold til det individuelle krav til egentlig kernekapital 0,1 procentpoint, svarende til 16 mio. kr. Når bankens udmeldte kapitalplan er fuldt ud gennemført, vil overdækningen udgøre i niveauet 5 procentpoint, svarende til ca. 800 mio. kr.

- Vi er meget tilfredse med den kapitalplan, som nu er ved at blive gennemført. Der er stadig mange opgaver, som skal løses, ikke mindst på det praktiske niveau, men fremtiden ser lys ud. Vores basisforretning er stadig sund, og den igangværende proces omkring en markant styrkelse af kapitalforholdene sikrer, at vi kan blive ved med at udvikle os. Ja, der er en række krav fra EU Kommissionen, som vi skal overholde frem mod 31. december 2019, måske endda kun frem til udløbet af 2018, men vi kan rumme EU Kommissionens restriktioner inden for de planer, vi har for banken de kommende år, fortæller Jan Ulsø Madsen og slutter:

- Vestjysk Bank er ved at være på ret køl, takket være velvillige investorer og aktionærer, hårdtarbejdende medarbejdere og en loyal kundebase. Nu glæder vi os til at realisere de planer, vi har for banken, og dermed stadfæste bankens position som et stærkt regionalt pengeinstitut.

Yderligere oplysninger:

Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

 

Se selskabsmeddelelse

Se halvårsregnskab

Tilbage

keyboard_arrow_up