Nyheder

Tilfredsstillende udvikling i Vestjysk Bank i 2017

22. februar 2018

Året 2017 var præget af skelsættende begivenheder for Vestjysk Bank, særligt i relation til bankens kapitalgrundlag, der blev styrket væsentligt. Også de økonomiske resultater viste en tilfredsstillende udvikling.

Året 2017 var præget af skelsættende begivenheder for Vestjysk Bank, særligt i relation til bankens kapitalgrundlag, der blev styrket væsentligt. Samtidigt formåede banken at fastholde fokus på driften og realiserede i 2017 et resultat efter skat på 163 mio. kr. – en fordobling af bundlinjen i forhold til 2016. 

Forventninger til driften i 2017 indfriet

Vestjysk Bank leverede i 2017 et basisresultat før nedskrivninger på 441 mio. kr., hvilket ligger i den øvre ende af bankens udmeldte forventninger om et basisresultat i niveauet 400-450 mio. kr. Samtidigt faldt bankens nedskrivninger fra 416 mio. kr. i 2016 til 270 mio. kr. og bevirkede en væsentlig forbedring af bankens resultat efter skat, der steg fra 80 mio. kr. i 2016 til 163 mio. kr. 

Dermed indfriede Vestjysk Bank de udmeldte forventninger til regnskabsåret 2017.

– Vi er tilfredse med de resultater, vi har opnået i 2017, både på driftssiden og i forhold til vores kapitalgrundlag. Kigger vi et år tilbage, stod vi i en noget anderledes situation, end vi gør i dag. Selvom vores basale drift var god, var udfordringerne omkring bankens kapitalmæssige situation store og præget af en række usikkerhedsmomenter. Året 2017 viste sig at blive et positivt år for Vestjysk Bank, fortæller administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen, Vestjysk Bank, og uddyber:

– Salget af statens aktiemajoritet til en dansk investorgruppe og en acceptabel afgørelse fra EU Kommissionen, en fuldtegnet aktieemission med stor, loyal opbakning fra lokale aktionærer samt en større rekapitalisering af banken har medført, at Vestjysk Bank er gået fra at være en "krisebank", som vi så ofte er blevet benævnt de senere år, til i dag at være et stærkt og velkapitaliseret pengeinstitut, der opfylder alle kapitalkrav med en komfortabel overdækning. At vi i løbet af året også har formået at fastholde vores fokus på bankens drift og nu kan aflevere et tilfredsstillende årsregnskab for 2017 – det er en vigtig milepæl. 

Nedskrivninger faldet markant

I 2017 udgjorde bankens nedskrivninger 270 mio. kr. mod 416 mio. kr. i 2016, svarende til et fald på 35 pct. Set i forhold til bankens samlede udlån og garantier faldt bankens nedskrivninger fra 2,2 pct. til 1,5 pct. 

– I en længere årrække har Vestjysk Banks regnskaber været præget af store nedskrivninger, særligt på bankens landbrugs- og ejendomskunder. Vi er bevidste om, at niveauet for vores nedskrivninger stadig er højt i forhold til andre sammenlignelige pengeinstitutter, men kan også konstatere, at det er faldet markant i forhold til tidligere år, fortæller Jan Ulsø Madsen. 

Vestjysk Banks nedskrivninger i 2017 var hovedsageligt relaterede til bankens erhvervskunder, fordelt på flere brancher og på et forholdsvist stort antal kunder. Der har således ikke været tale om store nedskrivninger på enkeltstående erhvervskunder. På privatsiden har banken netto set kunnet foretage en beskeden tilbageførsel af nedskrivninger.

– Vores nedskrivninger afspejler, at kunderne, både de private og de erhvervsmæssige, samlet set har fået mere "luft" i økonomien, og kvaliteten af bankens udlånsportefølje er løbende blevet forbedret. Vores tætte samarbejde med de kunder, der har haft det svært, har givet pote, og det glæder vi os over både på kundernes og bankens vegne, forklarer Jan Ulsø Madsen. 

Inden for landbrugssektoren, der med 45 pct. udgør den største andel af bankens akkumulerede nedskrivninger, har afregningspriserne på mælk og svinekød i 2017 ligget på et højere niveau end i 2016. 

– De højere afregningspriser i 2017 har haft en positiv virkning på indtjeningen i landbrugssektoren, hvilket også er smittet af på banken. Samtidigt har mange landmænd haft fokus på effektivisering af deres bedrifter, og det vil gavne dem fremadrettet. Desværre udviste prisudviklingen på landbrugsvarer i 4. kvartal 2017 en faldende tendens, og den fremadrettede udvikling er uvis. Vi såvel som landmændene følger udviklingen tæt, siger Jan Ulsø Madsen. 

Forventning om fortsat fremgang i bankens finansielle resultater

Trods de usikre udsigter for landbrugsbranchen og en forventning om også i 2018 at måtte foretage nedskrivninger på landbrugskunder, der fortsat har det svært, forventer Vestjysk Bank, at bankens samlede nedskrivninger og nedskrivningsprocent vil falde i 2018 som følge af bankens forbedrede udlånsportefølje og den generelle økonomiske fremgang i samfundet.

Med udgangspunkt i uændrede konjunkturforhold og et samlet set faldende behov for nedskrivninger forventer banken at kunne generere et resultat efter skat i 2018 i niveauet 175-250 mio. kr.

– Bankens hovedmål for 2018 er at fastholde og videreudvikle en stærk Vestjysk Bank. Det mål når vi ved at bibeholde vores fokus på bankens indtjening og ved at lave gensidigt gode forretninger med nuværende og nye kunder. Vi glæder os over den positive kundetilgang, vi har haft i 2017. Samtidigt skal vi bevare vores stramme omkostningsstyring for dermed at øge vores konkurrencekraft, fortæller Jan Ulsø Madsen og slutter: 

– Som følge af EU Kommissionens afgørelse fra juli 2017 er der visse krav, Vestjysk Bank skal leve op til, før EU Kommissionen kan endeligt godkende den støtte, der i sin tid blev givet fra den danske stat i forbindelse med bankens fusion med Aarhus Lokalbank i 2012. Disse krav er fuldt ud forenelige med vores forretningsplan for 2018, hvorfor vi arbejder ufortrødent videre med den strategi, vi har lagt for banken. Opnår banken en egenkapitalforrentning efter skat i 2018 i niveauet 7-11 pct., forventes sagen med EU Kommissionen at kunne afsluttes derefter. 

Yderligere oplysninger: Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Læs selskabsmeddelelse vedr. årsrapporten 2017

Læs årsrapport 2017

Tilbage

keyboard_arrow_up