Nyheder

Vestjysk Bank fortsætter den positive fremgang

23. februar 2017

For andet år i træk realiserer banken et positivt resultat efter skat. Resultatet lander på 80 mio. kr. mod 49 mio. kr. i 2015.

Med et basisresultat før nedskrivninger på 499 mio. kr. i 2016 overgår Vestjysk Bank ledelsens egne forventninger ved årets indgang med mere end 100 mio. kr. For andet år i træk realiserer banken et positivt resultat efter skat. Resultatet lander på 80 mio. kr. mod 49 mio. kr. i 2015. Landbrugets udfordringer sætter dog stadig tydelige spor i bankens regnskab.

Tilfredsstillende basisdrift

Vestjysk Bank realiserede i 2016 et basisresultat før nedskrivninger på 499 mio. kr. mod 420 mio. kr. i 2015.

- Med en fremgang i forhold til sidste år på 79 mio. kr., svarende til knap 19 pct., er vi – sagt på vestjysk – godt tilpasse med det resultat, vi har præsteret i forhold til vores basisindtjening. Selv hvis vi korrigerer for kursreguleringer på hhv. 17 mio. kr. i 2015 og 65 mio. kr. i 2016 samt engangsomkostninger til fratrædelser i 2015 på 15 mio. kr., er basisresultatet over niveauet for 2015 og godt og vel over vores forventninger primo året, hvor vi forventede et basisresultat i niveauet 350-400 mio. kr., fortæller Vestjysk Banks administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

Mens bankens basisindtægter er steget fra 989 mio. kr. i 2015 til 1.004 mio. kr. i 2016, er omkostningerne i samme periode faldet fra 569 mio. kr. til 505 mio. kr.

- Vi kan se i vores regnskab, at vores intensive fokus på indtægter og omkostninger, der er et vigtigt led i vores handlingsplan for at styrke bankens kapitalgrundlag, har båret frugt. Vores balance er i løbet af året faldet fra 21,1 mia. kr. ultimo 2015 til 19,9 mia. kr. ultimo 2016. Vi har kort sagt fået mere ud af mindre. Og så har vi arbejdet målrettet med effektivisering af interne processer, ikke mindst via øget digitalisering, der også er et vigtigt element i vores handlingsplan. Titlen som Årets Digitale Finansvirksomhed 2016 viste os, at vi er på rette vej, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Med en fordeling af nettoudlån og garantier til privat- og erhvervskunder ultimo 2016 på 30/70 mod 28/72 ultimo 2015 har banken styrket privatsegmentet som forretningsområde og opfyldt sin målsætning.

Fortsat store nedskrivninger som følge af landbrugets udfordringer

Året 2016 var endnu et vanskeligt år for dansk landbrug med historisk lave afregningspriser, ikke mindst i 1. og 2. kvartal. I løbet af 3. og 4. kvartal steg priserne på især svinekød, men også mælk, som spæde tegn på bedre tider inden for landbruget. Priserne ligger dog stadig på et lavt niveau.

De vanskelige vilkår for dansk landbrug satte også i 2016 dybe spor i Vestjysk Banks regn-skab. Det samlede behov for nedskrivninger beløb sig til netto 416 mio. kr. mod 370 mio. kr. i 2015 – et niveau, som er højere end ledelsens forventninger ved indgangen til 2016, hvilket udelukkende skyldes landbrugets fortsatte, markante økonomiske udfordringer. Nedskrivninger på landbrug udgjorde mere end 80 pct. af bankens nedskrivninger i 2016. Bankens nedskrivningsprocent var ultimo 2016 beregnet til 2,2 pct. mod 1,9 pct. i 2015.

- Vores landbrugskunder kæmper stadig med udfordringer som følge af de lave afregningspriser, og vi forventer, at der også i 2017 må nedskrives på vores landbrugsengagementer. Heldigvis peger udsigterne mod en fastholdelse og muligvis en stigning i prisniveauet i 2017, hvorfor vi forventer, at bankens nedskrivningsbehov i 2017 bliver mindre end i 2016. Forbedrede markedsvilkår inden for landbrug vil alt andet lige være positivt, både for os og for vores mange landbrugskunder. Men som enhver spådom om fremtiden, er udsigterne for landbruget behæftet med stor usikkerhed, udtaler Jan Ulsø Madsen.

Finanstilsynet har gennemført en ordinær funktionsundersøgelse i Vestjysk Bank, som ventes afsluttet i februar 2017. Finanstilsynet har i forbindelse med deres gennemgang af udvalgte eksponeringer estimeret et behov for yderligere nedskrivninger i niveauet 20 mio. kr., hvilket er indregnet i bankens årsregnskab for 2016.

Vestjysk Banks resultat før skat landede i 2016 på 83 mio. kr. mod 50 mio. kr. i 2015, mens resultatet efter skat udgjorde 80 mio. kr. mod 49 mio. kr. sidste år. Resultatet anses for acceptabelt, set i lyset af de givne markedsvilkår og bankens udgangspunkt.

Bankens solvensnøgletal styrket

Vestjysk Banks resultater i 2016 har bevirket, at de væsentligste solvensnøgletal er blevet styrket, om end de stadig anses for spinkle. Banken fortsætter arbejdet med at forbedre bankens kapitalforhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til det individuelle krav til egentlig kernekapital.

Vestjysk Bank har måttet udarbejde en kapitalbevaringsplan som konsekvens af, at banken pr. 1. januar 2017 ikke kunne leve op til det individuelle krav til egentlig kernekapital grundet nye krav til kapitalbevaringsbufferen samt indregning af statens hybride lånekapital på 312 mio. kr. i bankens solvensbehov. Underdækningen på 0,7 procentpoint, svarende til 116 mio. kr., ventes inddækket via bankens indtjening.

Set i lyset af bankens driftsøkonomiske udvikling med forventning om en fortsat positiv trend overvejer banken muligheden for at foretage en kapitaludvidelse i form af en aktieemission. For nærværende er der dog ikke fastlagt en konkret model, og det er derfor ikke muligt at uddybe disse overvejelser på nuværende tidspunkt.

Forventningerne til 2017

Vestjysk Bank forventer at kunne generere et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 400-450 mio. kr. i 2017 under forudsætning af uændrede konjunkturforhold og med baggrund i en forventning om lavere kursreguleringer. Behovet for nedskrivninger ventes at udvise et fald. Samlet set forventes en væsentlig forbedring af konsolideringen i 2017.

- Når vi kigger tilbage på, hvor vi stod i 2012 – et historisk lavpunkt og på mange måder et skelsættende år for banken – så er vi nået langt. Vores forretningsgrundlag er blevet væsentligt mindre, men mere effektivt. Vores bundlinje har bevæget sig fra et minus på 1,5 mia. kr. til et positivt resultat for andet år i træk. Trods et stadigt utilfredsstillende højt niveau er vores nedskrivningsprocent faldet fra 5,2 i 2012 til 2,2 i 2016. Vi har genvundet noget stabilitet. Jeg er stolt og ydmyg over den udvikling, vi har været igennem, og ikke mindst stolt på medarbejdernes vegne og taknemmelig for kundernes trofasthed og for deres tilkendegivelse i diverse kundetilfredshedsanalyser, at de er tilfredse med bankens overordnede tilgang til at drive forretning. Det er en meget vigtig parameter og drivkraft for vores fremadrettede virke, slutter Jan Ulsø Madsen.

Yderligere oplysninger: Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

Tilbage

keyboard_arrow_up