Nyheder

Vestjysk Bank i god gænge med stærkt kapitalgrundlag

22. november 2017

For Vestjysk Bank blev 3. kvartal 2017 et travlt, men strategisk vigtigt kvartal. Vestjysk Bank er nu solidt kapitaliseret og leverer et overskud i årets første ni måneder på 150 mio. kr. efter skat.

Alle elementer i den helhedsplan, som blev udmeldt i juni 2017, er nu gennemført, med en solidt kapitaliseret Vestjysk Bank til følge. Samtidig realiserede Vestjysk Bank i 1.-3. kvartal 2017 et basisresultat på 335 mio. kr. og et resultat efter skat på 150 mio. kr. Resultaterne anses for tilfredsstillende. 

Alle elementer i kapitalplan gennemført

Siden 2012 har Vestjysk Bank arbejdet med en strategisk handlingsplan med det hovedformål at styrke bankens kapitalforhold. Med gennemførelsen af den helhedsløsning, som blev annonceret i juni måned og gennemført i 3. kvartal 2017, er Vestjysk Bank nu kapitalmæssigt sikret som et stærkt regionalt pengeinstitut.

- For Vestjysk Bank blev 3. kvartal 2017 et travlt, men strategisk vigtigt kvartal. Vi kom i mål med elementerne i den kapitalløsning, som blev præsenteret i juni måned i år. Statens aktier er blevet solgt til en gruppe af langsigtede investorer, og vi har i samarbejde med investorgruppen gennemført en aktieudvidelse, som netto har tilført banken 718 mio. kr. i egenkapital, så banken nu har en egenkapital på 2,5 mia. kr. Derudover har vi gennemført en række andre tiltag, som har styrket vores kapitalgrundlag. Det giver ro, at vores kapitalforhold nu er på plads, og vi står over for en ny hverdag takket være det styrkede kapitalgrundlag, fortæller administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen.

Ultimo 2016 udgjorde Vestjysk Banks overdækning på den egentlige kernekapital 1,7 procentpoint, svarende til 287 mio. kr. Pr. 30. september 2017 havde banken en overdækning på 6,9 procentpoint, svarende til godt 1 mia. kr. 

Stigende overskud primært som følge af faldende nedskrivninger

Vestjysk Bank realiserede i 1.-3. kvartal 2017 et resultat efter skat på 150 mio. kr., som er tilvejebragt på baggrund af et basisresultat på 335 mio. kr. og faldende nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 177 mio. kr.

- Sammenlignet med samme periode sidste år er vores bundlinje steget med 124 mio. kr. Det skyldes primært, at bankens landbrugskunder i 2017 har oplevet forbedrede markedsvilkår, hvilket smitter direkte af på vores nedskrivninger. Set i forhold til 1.-3. kvartal 2016 er vores nedskrivninger faldet med 149 mio. kr., svarende til et fald på godt 45 procent. Vi glæder os på landmændenes vegne, og for de fleste giver det igen økonomisk gevinst at stå op om morgenen og gå på arbejde. Der er dog stadig nogle, der har svært ved at få sammenhæng i økonomien, og dem forsøger vi at lave varige løsninger med, forklarer Jan Ulsø Madsen.

Vestjysk Banks nedskrivningsprocent for 1.-3. kvartal 2017 udgjorde 0,9 procent mod 1,7 procent i samme periode sidste år.

Indtægter og omkostninger udvikler sig som ventet

I årets første ni måneder realiserede Vestjysk Bank basisindtægter på 711 mio. kr. mod 725 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016. De lavere basisindtægter skyldes et fald i netto renteindtægter og kursreguleringer, som dog delvist er blevet opvejet af højere netto gebyrindtægter.  

I forhold til bankens kursreguleringer har Vestjysk Bank nedskrevet kapitalandelene i bankens datacentral BEC for samlet 29 mio. kr. som følge af, at BEC har måttet foretage en delvis nedskrivning af BECs udviklingsaktiver. 

Vestjysk Banks samlede driftsudgifter og driftsafskrivninger udgjorde 376 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 mod 371 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016. 

- De højere driftsudgifter i 1.-3. kvartal 2017 skyldes bl.a. afholdte omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af kapitalplanen – omkostninger, som har været nødvendige for at få vores kapitalforhold på plads. Derudover har vi i 3. kvartal 2017 eksekveret en ny strategiplan og gennemført en organisationsændring, der har medført fratrædelsesomkostninger på ca. 8 mio. kr. Fratrukket disse ekstraordinære poster er vores omkostninger reelt set faldet i forhold til sidste år. Når vi kigger på både vores indtægter og omkostninger, udvikler de sig som forventet, fortæller Jan Ulsø Madsen.

Solidt fundament giver udviklingsmuligheder

Med kapitalgrundlaget på plads og med baggrund i de resultater, som banken har vist i 1.-3. kvartal 2017, fastholder ledelsen forventningerne til regnskabsåret 2017. 

- Forudsat at de nuværende markedsvilkår ikke ændrer sig nævneværdigt, forventer vi stadig at kunne realisere et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 400-450 mio. kr. Vi forventer også stadig, at vores nedskrivninger vil være væsentligt mindre i 2017 end i 2016, hvilket vil være en medvirkende årsag til, at vi forventer at realisere et betydeligt større overskud i år end sidste år, fortæller Jan Ulsø Madsen og fortsætter:

- Vi glædes over den positive udvikling, som takket være en stålfast vilje fra medarbejdernes side kan aflæses på vores bundlinje og i vores nøgletal. Vi er stolte og ydmyge over den kundetilgang, vi oplever, både blandt nye kunder, men også 'gode, gamle kendinge', som vender tilbage til banken. Vi er også stolte og ydmyge over den opbakning, banken har fået i forbindelse med aktieemissionen, hvor langt størstedelen af bankens aktionærer tegnede med. I dag kan vi betegne Vestjysk Bank som velkapitaliseret, og vi er godt rustet til at imødegå fremtidige kapitalkrav. Vi vil nu rette hele vores fokus mod kunderne – både de nuværende og de potentielle – og udnytte de muligheder, vores nytilførte kapital giver os, slutter Jan Ulsø Madsen.

 

Yderligere oplysninger: 

Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04

 

Se selskabsmeddelelse

Se kvartalsrapport 

Nyhed: God rådgivning og skarpe priser giver tilfredse kunder

Tilbage

keyboard_arrow_up