Nyheder

Vestjysk Bank leverer det bedste årsresultat nogensinde

20. februar 2020

Med et resultat efter skat på 478 mio. kr. for 2019 realiserer Vestjysk Bank det bedste resultat i bankens 146-årige historie.

Et ekstraordinært år

Vestjysk Banks netop offentliggjorte årsregnskab viser, at banken i 2019 leverede et resultat efter skat på 478 mio. kr., svarende til en forrentning af egenkapitalen efter skat på 17,2 procent. Til sammenligning realiserede Vestjysk Bank i 2018 et resultat efter skat på 296 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 12,1 procent.

– Når vi kigger på det regnskab, vi netop har aflagt, kan vi nøgternt konstatere, at 2019 har været et ekstraordinært år for Vestjysk Bank. Vi har haft "medvind" på en række områder og bl.a. været begunstiget af en engangsindtægt fra salget af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE, stigende afregningspriser hos vores landbrugskunder og en ekstraordinær stor konverteringsbølge på realkreditområdet som følge af det lave renteniveau, forklarer Jan Ulsø Madsen, administrerende bankdirektør i Vestjysk Bank.

– De gode resultater, vi har realiseret, er dog også skabt på baggrund af hårdt slid og en helhjertet indsats fra alle medarbejderes side. Vi har været på en helt utrolig rejse – fra at være blevet kaldt "levende døde" tilbage i 2014 til i dag at kunne præsentere det bedste årsresultat i bankens mangeårige historie. Det kan vi kun være stolte af, og jeg vil gerne sende en stor og varm tak til vores aktionærer, kunder og medarbejdere for den loyalitet, de har udvist, udtaler en tilfreds Jan Ulsø Madsen.

Fraregnet den ekstraordinære gevinst på 142 mio. kr. fra salget af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE og aktivering af et udskudt skatteaktiv, der positivt har påvirket bankens bundlinje med 23 mio. kr., har Vestjysk Bank realiseret et resultat efter skat i 2019 på 313 mio. kr., svarende til en egenkapitalforrentning på 11,3 procent. Resultatet er dermed fortsat det bedste i bankens historie.

Stigende basisindtægter trods pres fra lavt renteniveau

I 2019 udgjorde Vestjysk Banks basisindtægter 1.055 mio. kr. mod 909 mio. kr. i 2018 – en stigning på ca. 16 procent. Stigningen skyldes hovedsageligt den ekstraordinære indtægt fra salget af aktierne i Sparinvest Holdings SE, men vidner også om en stigning i bankens netto gebyrindtægter som følge af den konverteringslyst på realkreditområdet, der ramte de danske husejere i 2019. Vestjysk Banks netto gebyrindtægter steg således med 32 mio. kr. fra 297 mio. kr. i 2018 til 329 mio. kr. i 2019. Ligeledes påvirkede de mange konverteringer bankens forretningsomfang, inklusive depoter og formidlede realkreditudlån, der samlet set steg med 3 mia. kr., svarende til 5 procent.

– De lave renter, vi oplevede i 2019, bevirkede bl.a., at mange danskere havde fordel af at konvertere deres realkreditlån. Det gav travlhed i banken, hvilket på positiv vis nu kan aflæses flere steder i vores regnskab. De lave renter har således begunstiget os, men de har også presset os, må vi erkende. Vores netto renteindtægter er faldet med 38 mio. kr. fra 2018 til 2019, og tendensen er den samme hos de fleste af vores kolleger i finanssektoren. Der er et nedadgående pres på indtjeningen i sektoren, og det lave renteniveau forventes at fortsætte de kommende år. Den situation er vi nødt til at forholde os til, forklarer Jan Ulsø Madsen.

I 2019 indførte Vestjysk Bank negative indlånsrenter for alle erhvervskunder, og med virkning fra februar/marts 2020 indføres negative indlånsrenter for udvalgte privatkunder.

Væsentligt fald i nedskrivninger, særligt på landbrug

Vestjysk Banks nedskrivninger på udlån og garantier udgjorde i 2019 netto 64 mio. kr. mod 186 mio. kr. i 2018. Nedskrivningerne, der stadig hovedsageligt relaterer sig til landbrugssektoren, faldt således med 66 procent.

– Siden finanskrisen har nedskrivninger på udlån og garantier været vores smertensbarn. Nu vurderer vi, at vores nedskrivningsprocent ligger på niveau med kollegerne i branchen, og vi glæder os over den positive udvikling, der har været. Vi har arbejdet benhårdt på at løse de svære sager, og vi er lykkedes med at løfte kvaliteten af vores udlånsbog til et nyt og bedre niveau. Udviklingen er central for det gode sted, vi i dag står, og er essentiel for vores fremadrettede forretning, fastslår Jan Ulsø Madsen.

I relation til nedskrivningerne på Vestjysk Banks landbrugskunder udgjorde disse 47 mio. kr. i 2019 mod 195 mio. kr. i 2018, svarende til et fald på hele 76 procent.

– Som bekendt har landbrugssektoren længe været under pres, men i 2019 blev sektoren begunstiget af stigende afregningspriser, særligt på svinekød, hvilket vores nedskrivninger også afspejler. Det er vores landbrugskunder vel undt at få et økonomisk løft, for de har haft nogle meget svære år. Fokus på opbygning af økonomisk robusthed hos disse er dog essentielt, for der lurer stadig farer i horisonten, ikke mindst i form af risikoen for videre udbredelse af afrikansk svinepest. Konsekvenserne af Brexit er heller ikke kendte endnu. Vi mener dog at have taget højde for disse risici i vores netop aflagte regnskab. Vi følger situationen meget nøje, konstaterer Jan Ulsø Madsen.

Forventninger til 2020

Vestjysk Bank forventer i 2020 at kunne realisere et resultat efter skat på 250-300 mio. kr.

– Vi tror, at 2020 bliver et mere "normalt" indtjeningsår end 2019, både for Vestjysk Bank og finanssektoren generelt. Vi vil fortsat blive presset af lave renter, stærk konkurrence og stigende IT-omkostninger, ikke mindst til sektor- og lovopgaver på hvidvaskområdet, men banken har en stærk indtjeningsmotor. Den vil vi passe godt på, ikke mindst ved at fastholde vores tætte omkostningsstyring. Vores forretningsplan for 2020, som er gengivet i bankens årsrapport 2019, vil være vores styringsredskab for at nå vores mål og realisere vores forventninger, forklarer Jan Ulsø Madsen og slutter:

– Vi har afsluttet et helt exceptionelt år og føler os godt rustet til fremtiden. Vi er "ude" af EU-sagen, og vi har styrket vores økonomiske og forretningsmæssige fundament. Vi tror på, at der stadig er brug for en bank som vores, hvor den personlige kontakt med kunderne prioriteres højt, og hvor værdier som nærvær, enkelhed og handling fortsat er i centrum. Det spor agter vi at fortsætte i.

---

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende nærværende meddelelse, er du velkommen til at kontakte adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen, tlf. 96 63 21 04.

Se årsrapporten her

Se selskabsmeddelelsen her

 

Tilbage

keyboard_arrow_up