En terning ligger oven på et tastatur

Bankens erstatningsansvar

Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. På områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken imidlertid ikke ansvarlig for tab og skader, der direkte eller indirekte  skyldes:

  • nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
  • svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking)
  • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dets organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af pengeinstituttet
  • andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol.


Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

  • banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet
  • lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.