Overblik over Vestjysk Banks retningslinjer for behandling af personlige oplysninger

Information om behandling af persondata i Vestjysk Bank

Vores behandling af dine personoplysninger

1. Formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler oplysninger om dig til brug for udbud af finansielle tjenesteydelser af enhver art, herunder i forbindelse med:

 • betalinger
 • kunderådgivning
 • kundepleje
 • kundeadministration
 • kreditvurdering
 • markedsføring og
 • opfyldelse af forpligtigelser i henhold til lovgivningen.

Bruger du kredit- eller betalingskort, netbank, eller anden betalingsformidling mv., henter vi oplysninger fra forretninger, pengeinstitutter og andre. Det gør vi for, at vi kan gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende.

Vi indhenter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

I forbindelse med ind- og udbetalinger af enhver art, indhenter vi oplysninger fra indbetalere, forretninger, pengeinstitutter og andre med henblik på at gennemføre betalingen korrekt og for at overholde lovgivningen samt udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter mv.

I overensstemmelse med hvidvasklovgivningen indhenter vi løbende oplysninger om formålet med og det tilsigtede omfang af kundeforholdet med os. Der indhentes desuden løbende oplysning om, hvor dine midler stammer fra og om usædvanlige transaktioner og transaktionsmønstre. I øvrigt indhenter vi oplysninger, som vi efter en risikovurdering, finder nødvendige for at sikre opfyldelse af loven.

Vi modtager oplysninger om dig fra samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor du har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.

Efter hvidvasklovgivningen opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst 5 år efter kundeforholdets ophør.

For at sikre at du kan handle værdipapirer gennem os, indhenter vi oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger krævet af myndighederne, når det er relevant til brug for indrapportering af dine handler med værdipapirer til myndighederne.

Vi opbevarer kun dine oplysninger, så længe der er et formål med opbevaringen, herunder så længe oplysningerne er relevante og nødvendige.

2. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

For at være kunde hos os er du forpligtet til at give os en række oplysninger som følge af lovgivningen.

Lovgrundlaget for vores behandling er den finansielle regulering samt anden lovgivning, herunder

 • Betalingsloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven
 • Hvidvaskloven
 • Kreditaftaleloven
 • Skattekontrolloven

Derudover kan der ske behandling af dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet dit samtykke.

Vi foretager endvidere behandling af dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan f.eks. være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- og betalingssikkerheden samt til direkte markedsføring.

3. Videregivelse af dine personoplysninger

Vores ansatte har tavshedspligt.

Oplysninger om dig videregives kun med dit samtykke, eller når vi er forpligtet eller berettiget til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen.

Oplysninger om kundeforhold kan f.eks. videregives uden samtykke til samarbejdspartnere til brug for varetagelse af administrative opgaver.

Oplysninger om dig kan f.eks. også videregives uden samtykke til:

 • SKAT, statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), herunder Hvidvasksekretariatet, Nationalbanken og andre offentlige myndigheder, når pengeinstituttet er forpligtet til videregivelsen
 • Andre pengeinstitutter m.v. til brug for korrekt registrering ved overførsel af penge
 • Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre ved kreditvurdering og kundens misligholdelse af aftaler.

4. Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data og eventuelle modtagere af dine data, i det omfang de måtte være blevet videregivet.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

5. Berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger der følger af lovgivningen. Med mindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende har du ret til, at vores behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

6. Begrænsning af behandling

Hvis du bestrider korrektheden af de oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis du har krav på sletning af de oplysninger, som pengeinstituttet har registreret om dig, kan du i stedet anmode pengeinstituttet om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Hvis behandling af de oplysninger, pengeinstituttet har registreret om dig, alene er nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Pengeinstituttet har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil.

7. Indsigelse mod behandling

Hvis vi behandler oplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen.

8. Dataportabilitet

Hvis vi behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

9. Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagetrækning af samtykke.

Persondatapolitik for aktionærer

Se også vores persondatapolitik for aktionærer, som gælder for behandling af personoplysninger om aktionærer og disses fuldmagtshavere og rådgivere i forbindelse med indkaldelse til og afvikling af generalforsamlinger i Vestjysk Bank A/S.

Klager

Klager over pengeinstituttets behandling af personoplysninger kan indbringes for:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf. + 45 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger

Vi kan kontaktes på:
Vestjysk Bank
Industrivej Syd 13c
7400 Herning
Tlf. +45 96 63 20 00
post@vestjyskbank.dk
CVR-nr.: 34631328
Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på telefon 96 63 20 00.

Ændringer Oplysningsskrivelse

Vi kan ændre Oplysningsskrivelsen uden varsel.

Oplysning om ændring af Oplysningsskrivelsen sker skriftligt, elektronisk eller ved annonce i dagspressen, med henvisning til, hvor på vores hjemmeside ændringerne kan ses.

keyboard_arrow_up