Vestjysk Banks filial i Herning

Information om Vestjysk Bank

Hjemmesiden indeholder oplysninger om Vestjysk Bank A/S.

Vestjysk Bank A/S
Industrivej Syd 13c
7400 Herning

Kontakt: hjemmeside@vestjyskbank.dk

Banken er underlagt dansk ret. Finanstilsynet er tilsynsmyndighed, og Pengeinstitutankenævnet er klageinstans.

Indhold på vestjyskbank.dk

Indholdet på vestjyskbank.dk relaterer sig til Danmark, medmindre andet er specifikt angivet.

Indholdet på hjemmesiden er ikke et udtryk for rådgivning af den enkelte kunde og indeholder derfor kun oplysninger af informativ karakter.

Hvis du ønsker personlig rådgivning, skal du henvende dig til en af bankens afdelinger eller kontakte din rådgiver.

Ansvarsfraskrivelse for indhold på vestjyskbank.dk

Alle former for vurderinger, skøn og anbefalinger på vestjyskbank.dk af den fremtidige udvikling på de finansielle markeder kan kun betragtes som bankens forventninger. Derfor er banken ikke ansvarlig for, at markedet udvikler sig i overensstemmelse hermed. Vestjysk Bank er således ikke ansvarlig for tab, som måtte følge af brugerens beslutning om at følge eller benytte anbefalinger, skøn og vurderinger fra vestjyskbank.dk.

Oplysninger fra kilder

Banken bestræber sig på at videregive korrekte oplysninger og bruger derfor kun kilder, som vi finder pålidelige. Banken er dog ikke ansvarlig for eventuelle fejlagtige og manglende oplysninger, som Vestjysk Bank har indhentet hos eksterne kilder. Banken tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl på hjemmesiden.

Tekniske fejl

Banken er ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til bankens servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i Vestjysk Banks strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Uberettiget adgang

Vestjysk Bank er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til bankens, brugerens eller tredjemands data. Banken kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af bankens hjemmeside.

Ophavsret og varemærker

Vestjysk Bank har copyright og ejendomsret til hjemmesiden vestjyskbank.dk. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på vestjyskbank.dk må ikke finde sted uden bankens forudgående skriftlige samtykke. Vestjysk Bank giver dog brugeren ret til at downloade og kopiere informationer og materiale på hjemmesiden til personlig og ikke-kommerciel brug.

Logoet på hjemmesiden må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at banken først har givet skriftlig samtykke hertil.

Links til og fra vestjyskbank.dk

Links til vestjyskbank.dk
I henhold til lovgivningen kan man linke til vestjyskbank.dk uden Vestjysk Banks godkendelse. Derfor er banken ikke ansvarlig for, fra hvilke sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til vestjyskbank.dk.

Links fra vestjyskbank.dk
vestjyskbank.dk indeholder links til hjemmesider, der drives af tredjemænd. Disse links er kun angivet til din information, og banken er således ikke ansvarlig for deres indhold, selv om der linkes dertil.

Beregninger

Vestjysk Bank påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i beregninger foretaget på hjemmesiden. Vestjysk Bank er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er foretaget på baggrund af disse beregninger.

Kontakt en af bankens afdelinger eller din rådgiver for at få et individuelt tilbud eller rådgivning.

Værneting og lovvalg

Tvister som udspringer af indholdet på vestjyskbank.dk og hermed forbundne tjenesteydelser skal afgøres i henhold til dansk ret og skal behandles ved danske domstole.

Ændringer af "betingelser og vilkår for brug af vestjyskbank.dk"

Vestjysk Bank forbeholder sig ret til når som helst at ændre i brugervilkårene for vestjyskbank.dk ved at opdatere denne side. Du bør derfor jævnligt genlæse vilkårene