Vilkår for behandling af personoplysninger i Vestjysk Bank

Indledning

Disse vilkår gælder for Vestjysk Banks behandling af dine oplysninger (”personoplysninger”). Vestjysk Bank er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af disse vilkår.

Disse vilkår beskriver, hvordan og hvorfor Vestjysk Bank behandler dine personoplysninger og beskytter din ret til beskyttelse af privatlivets fred.

1. Indsamling og behandling af personoplysninger

Hvorfor behandler Vestjysk Bank oplysninger om dig, og hvad bruger Vestjysk Bank oplysningerne om dig til?

Vestjysk Bank behandler oplysninger om dig som privatkunde eller potentiel privatkunde i Vestjysk Bank. Herudover behandler Vestjysk Bank oplysninger om enkeltmandsvirksomheder og øvrige tredjeparter, såsom garantistillere, fuldmagtshavere samt andre privatpersoner, som Vestjysk Bank er i dialog eller samarbejder med. Det gør Vestjysk Bank for at kunne betjene dig bedst muligt.

Vestjysk Bank behandler personoplysninger til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder betalinger, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, forsikrings- og realkreditformidling, kreditvurdering, intern kreditrisikostyring, nye produkter, analyser og markedsføring samt opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen, herunder til brug for identifikation af dig efter hvidvaskloven samt til indberetning til myndighederne.

Hvilke personoplysninger behandler Vestjysk Bank?

Vestjysk Bank behandler forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i.

Oplysningerne kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Finansielle og økonomiske oplysninger
 • Oplysninger om datatrafik på vores digitale platforme
 • Følsomme oplysninger
 • Oplysninger, der er krævet i henhold til lovgivningen


Identitetsoplysninger skal verificeres med kopi af pas, kørekort, sundhedskort eller tilsvarende.

Er du erhvervskunde, indhentes oplysninger om virksomhedens CVR.nr., juridiske form, den kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Ved udenlandsk adresse indhentes desuden oplysning om hjemland og udenlandsk skatteydernummer.

Når du handler værdipapirer gennem Vestjysk Bank, indhenter Vestjysk Bank oplysninger om statsborgerskab, skatteydernummer og/eller andre oplysninger, når det er påkrævet eller relevant til brug for indrapportering af dine handler med værdipapirer til myndighederne.

Vestjysk Bank er forpligtet til at optage og opbevare telefonsamtaler og andre former for elektronisk kommunikation mellem pengeinstituttet og dig, der fører til eller kan føre til transaktioner i værdipapirer.

Hvis du har givet samtykke hertil, anvender Vestjysk Bank også dine telefonsamtaler til at forbedre kundeoplevelsen for vores kunder. Dette foregår ved at vi analyserer samtalerne for at identificere vores kunders behov og ved løbende at uddanne vores medarbejdere i kundebetjening, så vi kan sikre, at vi har de bedste kompetencer til at håndtere kundehenvendelser.

Af hensyn til sikkerheden og kriminalitetsforebyggelse sker der videoovervågning m.v. af for eksempel kundeekspeditioner, indgange, facader, adgangs- og flugtveje samt pengeautomater.

Vestjysk Bank behandler data som vedrører brugen af hjemmeside og Vestjysk Banks digitale platforme, herunder Netbank og Mobilbank.

For erhvervskunder indhenter Vestjysk Bank desuden LEI-kode (legal entity identifier).

Når Vestjysk Bank beder om oplysningerne, er det frivilligt, om du vil afgive dem. Hvis du ikke ønsker at afgive de ønskede oplysninger til Vestjysk Bank, kan det dog betyde, at Vestjysk Bank ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig. I visse tilfælde kan det betyde, at dit kundeforhold må ophøre. Det vil for eksempel være tilfældet, hvis oplysningerne er nødvendige efter lovgivningen.

Det er vigtigt, at de oplysninger, du giver os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os, når der sker ændringer.

Følsomme personoplysninger

Vestjysk Bank indsamler og behandler som udgangspunkt kun følsomme oplysninger om dig, hvis du har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, for eksempel en mail eller et budget med følsomme personoplysninger om dit helbred eller medlemskab af et politisk parti eller en fagforening, betragter vi det som dit samtykke til, at Vestjysk Bank kan gemme oplysningerne, for eksempel i det indsendte budget. Vestjysk Bank anvender ikke oplysningerne i andre sammenhænge.

Fra tredjeparter

Vestjysk Bank indhenter oplysninger fra internationale informationsudbydere og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Der indhentes eksempelvis oplysninger i CPR-registret, CVR-registret, virk.dk og sanktionsregistre fra EU eller FN (jf. Udenrigsministeriets oversigt over sanktioner) eller lignende (f.eks. amerikanske myndigheder som OFAC).

Ved kreditvurdering undersøger Vestjysk Bank, om der er oplysninger registreret om dig i Vestjysk Banks koncernforbundne selskaber (hvis lovgivningen tillader dette, eller du har givet samtykke), kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vestjysk Bank opdaterer oplysningerne løbende.

Bruger du kredit- eller betalingskort, netbank, betalingstjenester eller anden betalingsformidling, indhenter Vestjysk Bank oplysninger fra betalingsmodtagere, forretninger og pengeinstitutter. Det gør Vestjysk Bank for, at Vestjysk Bank kan gennemføre betalinger, udarbejde kontoudskrifter, betalingsoversigter og lignende i overensstemmelse med betalingsloven.

Vestjysk Bank modtager oplysninger om dig fra samarbejdspartnere herunder korrespondentbanker og andre pengeinstitutter, i de tilfælde hvor du har givet samtykke, eller lovgivningen giver mulighed herfor.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vestjysk Bank opbevarer kun dine oplysninger, så længe de er relevante og nødvendige i forhold til de formål, som ligger til grund for indsamlingen, behandlingen og/eller opbevaringen af dine oplysninger.

Efter hvidvaskloven og bogføringsloven opbevares oplysninger, dokumenter og registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktions gennemførelse, medmindre andet er fastsat i anden lovgivning

Vestjysk Bank gemmer de personoplysninger, som du har afgivet med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til 6 måneder, selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør Vestjysk Bank for at sikre sig mod svig.

2. Retsgrundlag for behandling af oplysninger om dig

Vestjysk Bank kan kun behandle dine personoplysninger, når der er retsgrundlag for behandlingen (lovlig grund).

Retsgrundlaget for Vestjysk Banks behandling vil være et af følgende:

 • Overholdelse af en retlig forpligtelse i henhold til den finansielle regulering samt anden lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, herunder:
  - Lov om finansiel virksomhed
  - Ledelsesbekendtgørelsen
  - Outsourcingbekendtgørelsen
  - Hvidvaskloven
  - Skatteindberetningsloven
  - Kreditaftaleloven
  - Bogføringsloven
  - Betalingsloven
  - MiFID
  - TV-overvågningsloven
  - Databeskyttelsesloven
  - Nationalbankloven
 • Behandlingen er nødvendig til opfyldelse af aftaler mellem dig og Vestjysk Bank om produkter og ydelser, som Vestjysk Bank stiller til rådighed, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Du har givet dit samtykke til, at Vestjysk Bank må behandle dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse for Vestjysk Bank, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan for eksempel være forebyggelse af misbrug og tab, styrkelse af IT- og betalingssikkerheden eller direkte markedsføring. I disse tilfælde vil behandlingen dog kun finde sted, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud for Vestjysk Banks legitime interesse.


3. Videregivelse af oplysninger om dig

Vestjysk Banks ansatte har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger.

Til tredjeparter

I det omfang, Vestjysk Bank er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, videregiver Vestjysk Bank også oplysninger om dig til offentlige myndigheder, herunder til

 • Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i henhold til hvidvaskloven og
 • Skatteforvaltningen i henhold til skatteindberetningsloven.


Derudover udveksler Vestjysk Bank oplysninger med eksterne samarbejdspartnere, når der er mulighed for det i lovgivningen, f.eks. i henhold til lov om finansiel virksomhed eller hvidvaskloven.

Vestjysk Bank er forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dine låne- og kreditforhold til Nationalbanken og Finanstilsynet i henhold til nationalbankloven og lov om finansiel virksomhed med henblik på overvågning af den finansielle stabilitet.

Misligholder du dine forpligtelser over for Vestjysk Bank, kan Vestjysk Bank indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i tredjelande

I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support kan der overføres personoplysninger til databehandlere, herunder databehandlere i tredjelande uden for EU og EØS.

EU-Kommissionen har truffet afgørelser om, at visse tredjelande uden for EU og EØS yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvorfor overførsler til disse lande kan ske uden yderligere foranstaltninger. Ved overførsler til andre end disse lande benytter Vestjysk Bank en række juridiske mekanismer, herunder standardkontrakter godkendt af EU-Kommissionen eller Datatilsynet, til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

4. Dine rettigheder

Ret til indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Vestjysk Bank behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Vestjysk Bank anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Vestjysk Bank opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Retten til indsigt kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om og hvilke oplysninger vi har noteret i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvaskloven. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK eller hvilke oplysninger, vi videregiver til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Retten til indsigt kan også være begrænset på grund af hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Vestjysk Banks forretningsgrundlag og forretningspraksis, knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger og materiale.

Ret til at få rettet eller slettet dine personoplysninger

Hvis de oplysninger, som Vestjysk Bank behandler om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Medmindre oplysningerne er nødvendige for at gøre et retskrav gældende, har du ret til, at Vestjysk Banks behandling alene er begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Vestjysk Banks legitime interesser går forud for dine interesser.

Hvis Vestjysk Bank har videregivet forkerte oplysninger om dig, vil Vestjysk Bank sørge for at rette fejlen.

Begrænsning af behandling af dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger i Vestjysk Bank. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Vestjysk Bank fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet)

Hvis Vestjysk Bank behandler oplysningerne om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Vestjysk Bank, udleveret i et elektronisk format eller videresendt til en anden dataansvarlig, hvis det er teknisk muligt. Retten til dataportabilitet gælder dog kun i det omfang, dette ikke krænker andres rettigheder.

Indsigelse mod behandling

Hvis Vestjysk Bank behandler oplysninger om dig under henvisning til en legitim interesse fra Vestjysk Banks side, har du mulighed for at gøre indsigelse mod behandlingen, medmindre der er vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Du kan derudover til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig behandles til direkte markedsføring.

Profilering og automatiske afgørelser

Vestjysk Bank foretager i visse tilfælde automatisk evaluering af dine personoplysninger, f.eks. analyse af dine økonomiske forhold og præferencer. Dette sker, hvis Vestjysk Bank f.eks. skal lave en lovpligtig kreditscore, kreditværdighedsvurdering eller investeringsprofil eller for at målrette Vestjysk Banks markedsføring til dig. Vestjysk Bank anvender ikke automatiske afgørelser.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandling af oplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Vestjysk Bank.
Din tilbagekaldelse vil ikke berøre lovligheden af behandling, der er foretaget inden tilbagekaldelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at Vestjysk Bank derefter muligvis ikke vil være i stand til at tilbyde dig Vestjysk Banks produkter eller ydelser. Selvom du har tilbagekaldt et samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde stadig kan behandle dine oplysninger, f.eks. hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, som Vestjysk Bank har indgået med dig, eller fordi Vestjysk Bank er forpligtet til det efter lovgivningen.


5. Databeskyttelsesrådgiver og klagemuligheder

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Vestjysk Banks databeskyttelsesrådgiver (DPO), Christian Andersen, på telefonnummer 76 72 09 48 og/eller e-mail can@vestjyskbank.dk

Hvis du er utilfreds med Vestjysk Banks behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Vestjysk Bank ved at rette henvendelse til bankens klageansvarlige Kim Hyldahl Hansen på e-mail kh@vestjyskbank.dk. Du har desuden mulighed for at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00, eller via www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Vestjysk Bank:

Vestjysk Bank
Industrivej Syd 13C
7400 Herning
Tlf.: 96 63 20 00
E-mail: post@vestjyskbank.dk
CVR-nr.: 34 63 13 28