Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Vestjysk Bank tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende for at leve op til lovgivningen, og dermed bidrage til, at Vestjysk Bank ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme..

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om disse. Vi anvender betydelige ressourcer til formålet og Vestjysk Banks underretninger til myndighederne har et omfang, der fuldt ud afspejler Vestjysk Banks størrelse og markedsandel.

Vestjysk Banks hvidvaskpolitik

Vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering udspringer af Vestjysk Banks hvidvaskpolitik, som er udarbejdet i overensstemmelse med bankens vision, strategi og forretningsmål. Politikken skal via en række risikobegrænsende foranstaltninger sikre, at Vestjysk Bank lever op til hvidvaskloven. Politikken skal dermed minimere risikoen for, at Vestjysk Bank bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering,

Vestjysk Bank har nul-tolerance for kundeforhold under mistanke for terrorfinansiering.

Organisatorisk set-up

Hvidvaskopgaverne er forankret i følgende tre enheder:

1st line – Middle Office – I Vestjysk Bank er arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering forankret i Middle Office. Den hvidvaskansvarlige rapporterer direkte til bankens Direktion og Bestyrelse.

Ligeledes er arbejdet med bankens løbende transaktionsovervågning, div. kontroller, samt ajourføring og implementering af gældende lov også er forankret her

2nd line – Compliance – Kontrollere og vurdere, om forretningsgange er effektive, samt kontrollere at banken underretter hvidvasksekretariatet

3nd line – Intern Revision – Vurderer, hvorvidt bankens politikker, forretningsgange og kontroller er tilrettelagt og fungerer på betryggende vis

Uddannelse af medarbejdere

Alle medarbejdere gennemgår løbende undervisning i hvidvask og terrorfinansiering. Dette sikrer, at alle medarbejdere er opmærksomme på deres pligter og ved hvad de skal være opmærksomme på ifm. mistænkelig adfærd.

Overvågning af transaktioner

I Vestjysk Bank har vi et effektivt samarbejde med vores datacentral, som bidrager til effektiv overvågning af mistænkelige transaktioner. Vi bakker op om sektorinitiativer og endelig har vi et løbende og konstruktivt samarbejde med Finanstilsynet.

Sanktioner og forebyggelse af finansiering af terrorisme

Loven stiller krav om, at vi som pengeinstitut er med til at forebygge finansiering af terrorisme. En række forhold kan være med til at vække mistanke om terrorisme, det kan f.eks. være specifikke personer og organisationer, som giver anledning til nærmere undersøgelse. Vestjysk Bank ønsker på alle måder at efterleve de internationale sanktioner og har derfor også klare procedurer på dette område. De internationale sanktioner, samt bankens egen risikovurdering af lande, betyder, at vi i Vestjysk Bank har visse restriktioner på betalinger til og fra udlandet. Spørgsmål om sanktioner og betalinger til og fra specifikke lande kan rettes til udland@vestjyskbank.dk

Internationale pengeoverførsler

For at sikre at internationale betalinger gennemføres sikkert, kræver lovgivningen at der medsendes fuld information om afsenderen af en betaling. Det betyder, at vi som bank skal medsende oplysninger om betaler, som skal følge betalingen hele vejen frem til modtager. Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Whistleblowersystem

Vestjysk Bank har en whistleblower ordning, hvor alle anonymt kan foretage anmeldelser ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Anmeldelser håndteres fortroligt af sekretariatet, som inddrager relevante personer i behandlingen. Link til Whistleblower ordningen.

Risikobegrænsende foranstaltninger

I bestræbelserne på at minimere risikoen for hvidvask, terrorfinansiering og brud på sanktioner har vi fokus på:

 1. Kend din kunde-procedurer
  Ved oprettelse af kundeforhold og undervejs i kundeforholdet skal ”Kend din kunde-procedurer” følges i overensstemmelse med bankens regler og retningslinjer.

  Procedurerne er udarbejdet således, at det ud fra en risikobaseret tilgang sikres, at kundens identitet fastlægges tilstrækkeligt, og at kundeforholdet i øvrigt ikke udsætter banken for risiko for misbrug til hvidvask, terrorfinansiering eller brud på sanktioner.
 2. Undersøgelses- og noteringspligt
  Alle medarbejdere i Vestjysk Bank er ansvarlige for at kontakte Middle Office ved konstatering af komplekse eller usædvanligt store transaktioner eller aktiviteter, der ikke har et klart forretningsmæssigt eller påviseligt lovligt formål. Middle Office er på baggrund af en sådan henvendelse ansvarlig for at undersøge baggrund for og evt. mistanke ved sådanne transaktioner. Middle Office er forpligtet til i øvrigt at undersøge komplekse eller usædvanligt store transaktioner og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål. Resultater af undersøgelserne skal noteres.
 3. Transaktionsmonitorering
  Kunders transaktioner skal effektivt overvåges for en vurdering af, om kunders aktiviteter er i overensstemmelse med den viden, banken har om kundeforholdene, herunder om faktiske og forventede forretningsomfang, og om aktiviteterne i øvrigt forekommer mistænkelige.
 4. Underretningspligt
  Ved enhver mistanke om, at en transaktion, midler eller en kundehenvendelse har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal bankens medarbejdere rette henvendelse til Middle Office med henblik på indberetning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Såfremt mistanken ikke umiddelbart kan afkræftes, skal Middle Office omgående indberette mistanken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
 5. Opbevaringspligt
  Alle dokumenter og registreringer om kunder, herunder oplysninger om kundeidentitet, kundetransaktioner og resultater af undersøgelser skal opbevares i mindst 5 år efter kundeforholdets afslutning.
 6. Screening mod sanktionslister og AML-vurdering af særlige udlandsprodukter
  Udlandsbetalinger screenes med henblik på at sikre, at banken ikke overtræder sanktioner mod visse lande eller personer anført i EU-forordninger eller øvrige internationale regler. Bankens Trade Finance-forretninger gennemgås ud fra en risikovurdering for særlig risiko for misbrug til hvidvask eller terrorfinansiering.

Adfærdsprincipper

Adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne

 • check Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe øko­nomisk kriminalitet.
 • check Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurren­ceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.
 • check Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter disse 6 adfærdsprincipper med tilhørende handle­anvisninger:
 1. Vi sætter altid etik før profit
  a. Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinan­siering over indtjening, og arbejder ud fra prin­cippet om at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.
  b. Vi vil kun have kunder, hvor der er et klart og ac­ceptabelt forretningsmæssigt formål - og står fast uanset hvem kunden er.
  c. Vi holder fast på at kende vores kunder, deres forretning og måden hvorpå de bruger banken også selv om det er kilde til modspil.
 2. Vi følger loven og lovens ånd
  a. Vi forklarer vores kunder baggrunden for regler­ne og formålet med vores bestræbelser - følg og forklar.
  b. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til eksempelvis lande med forhøjet risiko, usædvanlige transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb mv.
  c. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dør­vogter i forhold til sort arbejde og socialt bedrage­ri, og vi indretter vores systemer derefter.
 3. Vi vil gerne kigges i kortene
  a. Vi anerkender behovet for at øge gennemsigtighe­den og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.
  b. Vi vil i ledelsesberetningen redegøre for hoved­indholdet af vores hvidvaskpolitik samt på vores hjemmeside offentliggøre oplysninger om vores konkrete arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
  c. Vi vil udarbejde standarder ud fra fælles formater, som kan gøres til genstand for uafhængig gen­nemgang og udformning af best practise.
 4. Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
  a. Vi sikrer, at varetagelse af ikke-økonomiske hensyn også inddrages, når det gælder rekruttering, forfremmelse, aflønning mv. herunder at opfyldelse af regulering indgår i relation til programmer med variabel aflønning.
  b. Vi understøtter bekæmpelse af hvidvask og ter­rorfinansiering i vores daglige virksomhedsdrift, i vores kultur, i vores uddannelse og i vores kommu­nikation.
  c. Vi lader os inspirere af andre professioner, der kan bidrage til at styrke kulturen og sikre, at bekæmpel­sen af hvidvask og terrorbekæmpelse forankres i alle dele af organisationen.
 5. Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle med­arbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
  a. Vi sikrer tonen fra toppen, når det gælder formid­ling og synliggørelse af samfundsansvaret, da ledelserne er kulturbærere.
  b. Vi sikrer, at alle led i organisationen krystalklart og konstant betoner vigtigheden af bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering - uanset hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder har.
  c. Vi sørger for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
 6. Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.
  a. Vi arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, sådan at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.
  b. Vi deltager konstruktivt i Hvidvaskforum+ og andre samarbejdsfora, hvor udviklingen i den underlig­gende kriminalitet drøftes og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering forbedres.
  c. Vi sikrer adgangen til en effektiv, anonym og be­skyttet whistleblowing.

Link til Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire

keyboard_arrow_up