Vestjysk Banks filial i Skjern

Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering


Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er en vigtig samfundsopgave, som vi i Vestjysk Bank tager meget alvorligt. Vi arbejder derfor løbende med at leve op til lovgivningen, og dermed bidrage til, at Vestjysk Bank ikke bliver anvendt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Med udgangspunkt i det kendskab, vi har til vores kunder, arbejder vi løbende på at identificere mistænkelige forhold og underrette Hvidvasksekretariatet om disse. Vi anvender betydelige ressourcer til formålet og Vestjysk Banks underretninger til myndighederne har et omfang, der fuldt ud afspejler Vestjysk Banks størrelse og markedsandel.

Vestjysk Banks hvidvaskpolitik

Vores arbejde med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering udspringer af Vestjysk Banks hvidvaskpolitik, som er udarbejdet i overensstemmelse med bankens vision, strategi og forretningsmål. Politikken skal via en række risikobegrænsende foranstaltninger sikre, at Vestjysk Bank lever op til hvidvaskloven. Politikken skal dermed minimere risikoen for, at Vestjysk Bank bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering,

Vestjysk Bank har nul-tolerance for kundeforhold under mistanke for terrorfinansiering.

Organisatorisk set-up

Hvidvaskopgaverne er forankret i følgende tre enheder:

  • AML -1st line. I Vestjysk Bank er arbejdet med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering forankret i AML. Den hvidvaskansvarlige rapporterer direkte til bankens direktion og bestyrelse. Ligeledes er arbejdet med bankens løbende transaktionsovervågning, diverse kontroller, samt ajourføring og implementering af gældende lov også forankret her.
  • Compliance - 2nd line. Kontrollerer og vurderer, om forretningsgange er effektive, samt kontrollere at banken underretter hvidvasksekretariatet
  • Intern Revision - 3nd line. Vurderer, hvorvidt bankens politikker, forretningsgange og kontroller er tilrettelagt og fungerer på betryggende visUddannelse af medarbejdere

Alle medarbejdere gennemgår løbende undervisning i hvidvask og terrorfinansiering. Dette sikrer, at alle medarbejdere er opmærksomme på deres pligter og ved, hvad de skal være opmærksomme på ifm. mistænkelig adfærd.

Overvågning af transaktioner

I Vestjysk Bank har vi et samarbejde med vores datacentral, der med løbende systemudvikling bidrager til at vi kan gennemføre en effektiv transaktionsovervågning. Vi bakker op om sektorinitiativer, og vi har løbende og konstruktivt samarbejde med Finanstilsynet.

Sanktioner og forebyggelse af finansiering af terrorisme

Loven stiller krav om, at vi som pengeinstitut er med til at forebygge finansiering af terrorisme. En række forhold kan være med til at vække mistanke om terrorisme. Det kan fx være specifikke personer og organisationer, som giver anledning til nærmere undersøgelse. Vestjysk Bank ønsker på alle måder at efterleve de internationale sanktioner og har derfor også klare procedurer på dette område. De internationale sanktioner - samt bankens egen risikovurdering af lande - betyder, at vi i Vestjysk Bank har visse restriktioner på betalinger til og fra udlandet. Spørgsmål om sanktioner og betalinger til og fra specifikke lande kan rettes til udland@vestjyskbank.dk

Internationale pengeoverførsler

For at sikre, at internationale betalinger gennemføres sikkert, kræver lovgivningen, at der medsendes fuld information om afsenderen af en betaling. Det betyder, at vi som bank skal medsende oplysninger om betaler, som skal følge betalingen hele vejen frem til modtager. Formålet er at forebygge, undersøge og opspore hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Whistleblower ordning

Vestjysk Bank har en whistleblower ordning, hvor alle anonymt kan foretage anmeldelser ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Anmeldelser håndteres fortroligt af sekretariatet, som inddrager relevante personer i behandlingen. Læs mere om whistleblower ordningen.

Risikobegrænsende foranstaltninger

I bestræbelserne på at minimere risikoen for hvidvask, terrorfinansiering og brud på sanktioner har vi fokus på:

1.    Kend din kunde-procedurer
Ved oprettelse af kundeforhold og undervejs i kundeforholdet skal ”Kend din kunde-procedurer” følges i overensstemmelse med bankens regler og retningslinjer.

Procedurerne er udarbejdet således, at de ud fra en risikobaseret tilgang sikrer, at kundens identitet bliver tilstrækkeligt fastslået, og at kundeforholdet i øvrigt ikke udsætter banken for risiko for misbrug til hvidvask, terrorfinansiering eller brud på sanktioner.

2.    Undersøgelses- og noteringspligt
Alle medarbejdere i Vestjysk Bank er ansvarlige for at kontakte AML ved konstatering af komplekse eller usædvanligt store transaktioner eller aktiviteter, der ikke har et klart forretningsmæssigt eller påviseligt lovligt formål. AML er på baggrund af en sådan henvendelse ansvarlig for at undersøge baggrund for og evt. mistanke ved sådanne transaktioner. AML er forpligtet til i øvrigt at undersøge komplekse eller usædvanligt store transaktioner og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål. Resultater af undersøgelserne skal noteres.

3.    Transaktionsmonitorering
Kunders transaktioner skal effektivt overvåges for en vurdering af, om kunders aktiviteter er i overensstemmelse med den viden, banken har om kundeforholdene, herunder om faktiske og forventede forretningsomfang, og om aktiviteterne i øvrigt forekommer mistænkelige.

4.    Underretningspligt
Ved enhver mistanke om, at en transaktion, midlernes oprindelse eller en kundehenvendelse har tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme, skal bankens medarbejdere rette henvendelse til AML med henblik på at foretage en nærmere undersøgelse. Såfremt mistanken ikke umiddelbart kan afkræftes, skal AML omgående indberette forholdet til Hvidvasksekretariatet.

5.    Opbevaringspligt
Alle dokumenter og registreringer om kunder, herunder oplysninger om kundeidentitet, kundetransaktioner og resultater af undersøgelser skal opbevares i mindst 5 år efter kundeforholdets afslutning.

6.    Screening mod sanktionslister og AML-vurdering af særlige udlandsprodukter
Udlandsbetalinger screenes med henblik på at sikre, at banken ikke overtræder sanktioner mod visse lande eller personer anført i EU-forordninger eller øvrige internationale regler. Bankens Trade Finance-forretninger gennemgås ud fra en risikovurdering for særlig risiko for misbrug til hvidvask eller terrorfinansiering.

Adfærdsprincipper

Adfærdsprincipper om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering i pengeinstitutterne

  • Vi påtager os loyalt og ansvarligt at bekæmpe økonomisk kriminalitet.
  • Vi anerkender, at forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ikke er et konkurrenceparameter, og at samarbejde og fælles løsninger derfor er ønskelige.
  • Vi vil sikre, at ledelse og medarbejdere arbejder efter disse 6 adfærdsprincipper med tilhørende handleanvisninger:

1.    Vi sætter altid etik før profit
a. Vi sætter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering over indtjening, og arbejder ud fra princippet om at hvad der ikke kan forklares, kan ikke forsvares.
b. Vi vil kun have kunder, hvor der er et klart og acceptabelt forretningsmæssigt formål - og står fast uanset hvem kunden er.
c. Vi holder fast på at kende vores kunder, deres forretning og måden hvorpå de bruger banken også selv om det er kilde til modspil.

2.    Vi følger loven og lovens ånd
a. Vi forklarer vores kunder baggrunden for reglerne og formålet med vores bestræbelser - følg og forklar.
b. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til eksempelvis lande med forhøjet risiko, usædvanlige transaktioner, sindrige og uigennemsigtige selskabskonstruktioner, store kontantbeløb mv.
c. Vi gør vores yderste for at udgøre en effektiv dørvogter i forhold til sort arbejde og socialt bedrageri, og vi indretter vores systemer derefter.

3.    Vi vil gerne kigges i kortene
a. Vi anerkender behovet for at øge gennemsigtigheden og har fokus på, at praksis kan tåle at komme i offentlighedens søgelys.
b. Vi vil i ledelsesberetningen redegøre for hovedindholdet af vores hvidvaskpolitik samt på vores hjemmeside offentliggøre oplysninger om vores konkrete arbejde med bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
c. Vi vil udarbejde standarder ud fra fælles formater, som kan gøres til genstand for uafhængig gennemgang og udformning af best practise.

4.    Vi arbejder målrettet med vores virksomhedskultur
a. Vi sikrer, at varetagelse af ikke-økonomiske hensyn også inddrages, når det gælder rekruttering, forfremmelse, aflønning mv. herunder at opfyldelse af regulering indgår i relation til programmer med variabel aflønning.
b. Vi understøtter bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i vores daglige virksomhedsdrift, i vores kultur, i vores uddannelse og i vores kommunikation.
c. Vi lader os inspirere af andre professioner, der kan bidrage til at styrke kulturen og sikre, at bekæmpelsen af hvidvask og terrorbekæmpelse forankres i alle dele af organisationen.

5.    Vi påtager os ledelsesansvar og sikrer, at alle medarbejdere tager ansvar i forhold til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering
a. Vi sikrer tonen fra toppen, når det gælder formidling og synliggørelse af samfundsansvaret, da ledelserne er kulturbærere.
b. Vi sikrer, at alle led i organisationen krystalklart og konstant betoner vigtigheden af bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering - uanset hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder har.
c. Vi sørger for relevant og tilstrækkelig uddannelse af medarbejderne, så de er klædt på til at varetage deres opgaver med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

6.    Vi samarbejder konstruktivt med alle interessenter, herunder myndighederne.
a. Vi arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, sådan at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering kan ske så effektivt som muligt.
b. Vi deltager konstruktivt i Hvidvaskforum+ og andre samarbejdsfora, hvor udviklingen i den underliggende kriminalitet drøftes og bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering forbedres.
c. Vi sikrer adgangen til en effektiv, anonym og beskyttet whistleblowing.

Link til Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire