Status på aktie- og obligationsmarkederne som følge af den aktuelle corona situation

Vi vil her på siden løbende informere om den aktuelle situation, således du har mulighed for at holde dig opdateret.

3. april 2020

Udsvingene på de finansielle markeder er blevet mere afdæmpet. Dog er stemningen stadig præget af nervøsitet, og udsvingene er fortsat ganske store, set med historiske briller.

Vi har fået afsluttet årets første kvartal. Et kvartal, der betyder negative afkast i en størrelse, der ikke er set i mange år. Sundhedskrisen – COVID-19 – er den store synder. På rekordtid er positive vækstforventninger og dermed vækst i virksomhedernes indtjening blevet afløst af uvished, frygt, stigende arbejdsløshed og konkurser. Både aktier og obligationer har givet negative afkast i første kvartal 2020. Der har således ikke været ”gemmesteder” under denne nedtur.

Det er dog også vigtigt at huske, at aktiemarkeder typisk er foran deres tid. Dermed er en del af de kraftige fald, vi så i marts måned, netop et udtryk for frygt for kommende svage udmeldinger fra virksomhederne og dårlige makroøkonomiske nøgletal. Det store spørgsmål bliver så, om markedsreaktionen i marts er nok, når vi ser de faktiske tal. Særligt må det forventes, at længden af arbejdsløshedskøen kommer til at stige kraftigt i den kommende periode. 

Op mod kvartalsafslutningen havde de finansielle markeder fokus på de mange hjælpepakker, som skal bygge bro mellem den akutte krise og tiden efter. Det betød stigende aktiemarkeder og en øget normalisering af kreditmarkederne. Ved starten af andet kvartal kæmper markedsdeltagerne med at finde fodfæste i balancen mellem hjælpepakkerne og usikkerheden om længden af den igangværende sundhedskrise. En sundhedskrise, der, hvis den bliver langtrukket, kan udvikle sig til at blive en alvorlig økonomisk krise.

Der er som tidligere nævnt allerede lavet mange hjælpepakker globalt, og der arbejdes fortsat på at igangsætte nye initiativer, der skal understøtte økonomierne, således at den nuværende kritiske situation bliver så kortvarig som muligt.

Af de mere positive indspark i denne periode er det værd at bemærke, at tallene for aktiviteten blandt små og mellemstore kinesiske virksomheder, der jo har været lukket ned i en længere periode, nu er begyndt at gå i den rigtige retning. Aktivitetsniveauet er stadig under det normale niveau, men der er dog tegn på bedring. Ligeledes har Spanien netop rapporteret om det første fald i dødsraten blandt COVID-19 smittede set over de seneste 4 dage, hvilket også giver håb.  

Vi arbejder fortsat disciplineret i disse turbulente markeder. Vi holder fast i alle investeringsstrategier, tænker langsigtet og spreder risikoen på mange aktivklasser. Vi tror ikke på, at vi (eller andre) kan lave markedstiming, og vi foretager derfor kun rebalancering mellem aktivklasserne, hvis markedsudsvingene tillader det.

 

26. marts 2020

De store udsving på de finansielle markeder er fortsat de seneste handelsdage. Daglige udsving mellem 4-5% er pludselige blevet hverdag. Derfor hersker uroen stadig på markederne, men faktisk er det amerikanske S&P-500 index steget ca. 2,9% de seneste 6 handelsdage. Det toneangivende danske aktieindeks er i samme periode steget med ca. 2%.

Så der kommer få solstråler ind gennem sprækkerne. Det ændrer dog ikke ved, at det danske aktieindeks p.t. er faldet med ca. 16% siden nytår.

Det er udsigten til massive finanspolitiske hjælpepakker, som har været understøttende de seneste dage. Der etableres finanspolitiske stimulanser fra flere europæiske lande, og senest har den 2.000 mia. USD store hjælpepakke i USA givet forhåbninger til de finansielle markeder. 2.000 mia. USD er et gigantisk beløb og udgør ikke mindre end 10% af det amerikanske BNP og indeholder hjælp til både virksomhederne og private amerikanske forbrugere. En del af den amerikanske pakke er såkaldte “helikopter-penge”, som aktiveres i USA, hvor den enkelte amerikaner får et beløb direkte ind på sin “nem-konto”.

De store udsving betyder også ,at timing på de finansielle markeder er en vanskelig disciplin. I Vestjysk Bank  har vi altid haft den holdning, at det handler om at fastholde sin investeringsstrategi, glemme alt om timing og tænke langsigtet. Det gælder stadig.

Et af de bedste og nyeste eksempler fra historiebøgerne er, at se tilbage på finanskrisen i 2008. Her faldt bankens investeringskoncepter mellem 40-50% i kursværdi.  Ved en disciplineret indsats, fastholdelse af investeringsstrategi, undgåelse af forsøg på markedstiming, en langsigtet tankegang og ved hjælp af rebalanceringer, så var formuerne tilbage ved samme kursværdi blot 2 år efter krisen.

Historiske afkast er ikke nogen garanti for fremtidige afkast, men ovenstående er blot et eksempel på vigtigheden af at fastholde sin strategi i perioder, hvor “bølgerne går højt”, og undgå forsøg på timing af markedsudsvingene.

Det danske obligationsmarked er også påvirket af den nuværende uro. Vi har oplevet stigende renter, specielt på de lange renter, som bruges til boligfinansiering. Kuponrenten på et 30-års boliglån er steget fra 0,50% til nu 2% på bare 2-3 uger. Det er en ulempe for førstegangskøberne, men for eksisterende boligejere med lån på 0,50% og 1%, så giver rentestigningen nu mulighed for opkonverteringer og dermed en reduktion af restgælden. Kontakt din rådgiver, hvis du ønsker at høre om netop dine muligheder.

 

23. marts 2020

Det var en begivenhedsrig uge i sidste uge på de finansielle markeder. Desværre blev det til fortsatte fald på de globale aktiemarkeder, og sidst på ugen oplevede vi også rentestigninger med deraf følgende kursfald på obligationerne.

Udviklingen i den igangværende COVID-19 krise viser fortsat flere smittede i den vestlige verden, og antallet af døde er desværre stigende. Den politiske respons til denne udvikling ses tydeligt i form af daglige opstramninger i befolkningernes normale adfærd, men bestemt også i form af meget betydelige hjælpepakker. Der er allerede nu etableret større hjælpepakker end under finanskrisen i 2008. Vi oplever derfor nu daglige annonceringer af hjælpepakker, der ikke tidligere er set størrelsen af.

Hjælpepakkerne etableres for at hjælpe økonomierne, som nu ser ud til at være på vej ind i en økonomisk tilbagegang i 2020. Hjælpepakkerne vil således afbøde konsekvenserne af den nuværende sundhedskrise og dermed på sigt også hjælpe de økonomiske konjunkturer. 

Der har været en nærmest panik stemning på markederne, og der har været en attitude om “sælg hvad du kan, ikke hvad du ønsker”. Den panikagtige stemning og den følelsesladet attitude er ikke rationel, og man bør som langsigtet investor forholde sig passivt i et sådan miljø.

Passiviteten skal dog opfattes således, at man selvfølgelig skal fastholde sin investeringsstrategi. Tilsiger markedsudsvingene, at porteføljerne skal rebalanceres, så skal det gøres.

Vestjysk Bank har i denne uge tilpasset de investeringsaftaler, hvor vi har fuldmagt til at ændre investeringssammensætning, så den passer til den aftalte investeringsstrategi.

17. marts 2020

Usikkerheden for den globale økonomi har med COVID-19 spredt sig meget hurtigt på de finansielle markeder. Det betyder, at vi pt. ser en af de hurtigste korrektioner på aktiemarkederne i historien.

I tidligere økonomiske kriser har aktie- og obligationsmarkeder reageret med kraftige og markante kursudsving. Det er også tilfældet i denne situation.

Det betyder, at den globale risikovillighed falder kraftigt, og alle investeringsløsninger har i årets første 2 1/2 måned oplevet negative afkast, hvor størrelsen af de negative afkast afhænger af andelen af aktier i investeringsløsningerne.

Det er dog langt fra sikkert, at der er lighed mellem de umiddelbare reaktioner og de langsigtede reaktioner på aktie- og obligationsmarkederne.

Investeringsløsninger skal over tid give højere afkast end risikofrie placeringer. Det er historiske fakta, men vi kan naturligvis ikke garantere, at det også vil være tilfældet i fremtiden. Investeringsløsninger svinger over tid, men de forsvinder ikke.

Bankens investeringsløsninger har været igennem andre kriser i historien, og historisk har det været rigtigt at fastholde investeringsstrategien. Derfor arbejder vi fortsat disciplineret med vores strategi, spreder risikoen, glemmer alt om markedstiming og fokuserer langsigtet.

En del af vores strategi, som historisk har virket positivt, er rebalancering af beholdningerne. Det betyder, at vi køber op i de værdipapirer, der falder meget i en urolig periode, mens vi sælger de værdipapirer, der falder mindst.

På den måde fastholder vi den strategi, som stemmer overens med din risikoprofil. Ligeledes sikrer vi, at følelserne ikke overskygger den langsigtede strategi.

Uanset hvilken risikoprofil du har som investor, investerer vi ud fra den samme filosofi, som er baseret på langsigtede, stabile investeringer. Stabiliteten bliver naturligvis sat på en prøve for tiden, men vi fraråder som udgangspunkt, at man pga. usikkerheden realiserer sine investeringer. 

Uforudsete begivenheder som coronavirus har vi oplevet før, og det vil vi også komme til at opleve igen. Vi opfordrer derfor til at holde fast i investeringsløsningerne og afvente justeringer, indtil vi er på den anden side af den aktuelle coronakrise.

Du er også altid velkommen til at kontakte din rådgiver, som altid står til rådighed for sparring, vejledning og dialog.

keyboard_arrow_up